Popełnienie przez daną osobę przestępstwa nie zawsze oznacza, iż jej ukaranie nastąpi po długim i stresującym procesie sądowym, gdyż przepisy Kodeksu postępowania karnego przewidują możliwość tzw. samoukarania się sprawcy przestępstwa, a więc dobrowolnego poddania się przez niego karze.

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy sprawca przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości. Ponadto, postawa oskarżonego musi wskazywać, że cele postępowania zostaną w taki sposób osiągnięte i że można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. W praktyce dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej najczęściej ma zatem miejsc w przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, gdyż dowody w takich sprawach są zwykle jednoznaczne. Zanim jednakże na takie zakończenie postępowania sprawca przestępstwa się zgodzi, warto przeanalizować wszystkie za i przeciw ukarania na podstawie tej instytucji.

Niewątpliwą zaletą dobrowolnego poddania się karze jest szybkie zakończenie takiego postępowania, gdyż jeśli sąd przychyli się do wniosku w tym zakresie i uzna, że kara jakiej ma się poddać sprawca przestępstwa jest adekwatna do winy i popełnionego czynu, wówczas już na pierwszym posiedzeniu sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze może zostać uwzględniony i zostanie wydany wyrok zgodny z jego treścią.

Ponadto, oskarżony nie musi na takim posiedzeniu sądu stawiać się osobiście, sąd może wydać wyrok bez jego udziału, odpada więc również stres związany z pojawieniem się w sądzie. Decydując się na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej, sprawca przestępstwa może również w pewnym stopniu negocjować jaka kara zostanie względem niego wydana, przepisy bowiem wprost stanowią, że we wniosku o dobrowolne poddanie się karze wskazana zostaje kara jaką uprzednio prokurator uzgodnił z oskarżonym, oczywiście w granicach zagrożenia ustawowego.

W przypadku gdy sprawca przestępstwa pod wpływem alkoholu miał w chwili czynu duże stężenie alkoholu w organizmie, dobrowolne poddanie się karze może również skutkować orzeczeniem wobec niego minimalnego okresu zakazu prowadzenia pojazdów, a więc tylko przez 3 lata, pamiętać bowiem należy, iż zakaz prowadzenia pojazdów może w takich przypadkach zostać orzeczony nawet na 15 lat, jeśli więc dojdzie do procesu sądowego sąd może dojść do przekonania, że koniecznym jest orzeczenie dłuższego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wobec danej osoby.

Jedną z głównych wad dobrowolnego poddania się karze paradoksalnie jest to co w niektórych przypadkach jest zaletą, a więc minimum 3- letni zakaz prowadzenia pojazdów. Orzeczenie przez sąd wskazanego środka karnego w przypadku przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości jest obligatoryjne i o ile w przypadku dużego stężenia alkoholu w organizmie zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata jest raczej atrakcyjną propozycją, to w przypadku, gdy oskarżony niewiele przekroczył dopuszczalne normy alkoholu, utarta prawa jazdy na 3 lata może okazać się bardzo dotkliwa i nieadekwatna do zawinienia, dlatego w takim przypadku lepiej rozważyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania niż dobrowolne poddanie się karze.

Podobne artykuły:

Jak bronić się w przypadku zatrzymania przez policję za prowadzenie samochodu po pijanemu

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania możliwe bowiem jest orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na krótszy czas, sąd może również w ogóle od orzeczenia owego zakazu odstąpić, jeśli jednak oskarżony zgodzi się na dobrowolne poddanie się karze to sąd wówczas nie umorzy warunkowo postępowania.

Decydując się na dobrowolne poddanie się karze pamiętać również należy, iż sąd na podstawie wniosku prokuratora, który zastępuje akt oskarżenia, wyda wyrok karny, a zatem osoba ukarana w tym trybie będzie osobą karaną za przestępstwo umyślne w świetle obowiązujących przepisów, aż do czasu zatarcia skazania za to przestępstwo, fakt ten może więc być problematyczny w przypadku osób, których praca wymaga brak karalności.

Natomiast w przypadku warunkowego umorzenia postępowania sprawca przestępstwa zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie. Wadą dobrowolnego poddania się karze jest także konieczność orzeczenia wobec oskarżonego świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000 złotych, w niektórych przypadkach świadczenie to może więc być bardzo dotkliwe dla sprawcy przestępstwa.

Kancelaria adwokacka adw. Jacek Sosnowski specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych za jazdę po pijanemu lub pod wpływem środków odurzających.

Zobacz nasz blog: http://www.sprawy-karne-warszawa.pl – jazda po alkoholu, środkach odurzających, wypadki drogowe 

Zalety i wady dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *