Każda osoba, która popełniła przestępstwo musi się liczyć z koniecznością poniesienia za nie odpowiedzialności karnej, zdarza się jednakże, że popełnienie czynu zabronionego wiąże się jeszcze z innymi konsekwencjami dla sprawcy, które nie zostały określone w przepisach karnych. Bardzo często skazanie za przestępstwo ogranicza bowiem możliwość wykonywania określonej pracy lub pełnienie danej funkcji, m.in. w organach spółek prawa handlowego.

Spółki prawa handlowego to spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Do spółek osobowych zalicza się się spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo- akcyjną, spółki kapitałowe to z kolei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Zarówno w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółki akcyjnej, sprawy spółki prowadzi, oraz reprezentuje ją na zewnątrz, zarząd, organem nadzoru w spółce akcyjnej jest z kolei rada nadzorcza, natomiast w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać powołana rada nadzorcza, jak i komisja rewizyjna.

Likwidatorami w spółkach kapitałowych są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki bądź uchwała walnego zgromadzenia (spółka akcyjna) lub uchwała wspólników (spółka z o.o.) stanowi inaczej. Zgodnie zaś z ogólnymi regulacjami odnoszącymi się do wszystkich spółek kapitałowych, członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pamiętać jednakże należy, iż osoby te nie mogą być skazane wyrokiem karnym, co wynika wprost z Kodeksu spółek handlowych.

W art. 18 w/w ustawy ustawodawca wskazał bowiem, że nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy Kodeks spółek handlowych. Funkcji w organach spółek kapitałowych nie może więc pełnić osoba, która popełniła: przestępstwo przeciwko ochronie informacji, np. nielegalnie uzyskała informacje, naruszyła tajemnicę państwową bądź służbową, zniszczyła informacje; przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, np. fałszerstwo dokumentów, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy, zbycie dowodu tożsamości; przestępstwo przeciwko mieniu, np. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, przywłaszczenie, oszustwo, paserstwo; przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, np. oszustwo finansowe, łapownictwo, pranie brudnych pieniędzy, wyzysk oraz przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, np. fałszowanie pieniędzy, oszustwo kapitałowe, fałszowanie znaku urzędowego.

Zobacz także:

Jak uzyskać warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków?

Warunkowe umorzenie postępowania przeciwko pijanemu kierowcy.

Ponadto, w organach spółek kapitałowych nie może zasiadać osoba, która została skazana za przestępstwo działania na szkodę spółki (art. 585 Kodeksu spółek handlowych, został jednakże uchylony i nie obowiązuje od dnia 13 lipca 2011 r.), przestępstwo fałszywych danych (art. 587), przestępstwo umożliwienia bezprawnego głosowania (art. 590) oraz przestępstwo udziału w bezprawnym głosowaniu (art. 591).

Zakaz sprawowania funkcji w organach spółek kapitałowych z powodu popełnienia przestępstwa nie jest jednakże nieograniczony w czasie, gdyż ustaje on z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.

Ponadto, w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego za jedno z wymienionych powyżej przestępstw, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu, może się więc okazać, że zakaz będzie trwać tylko kilka miesięcy. Pamiętać jednakże należy, iż skrócenie czasu obowiązywania zakazu nie dotyczy przestępstw popełnionych umyślnie, o skrócenie zakazu może więc skutecznie ubiegać się tylko sprawca przestępstwa nieumyślnego.

Informację o tym, że dana osoba nie może sprawować funkcji w organach spółki z tego względu, że popełniła przestępstwo, sąd rejestrowy otrzymuje z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z urzędu, jeżeli więc wyrok skazujący został wydany wobec osoby mającej pełnić funkcję w organach spółki przed rejestracją spółki, wówczas sąd rejestrowy odmówi wpisania spółki do rejestru. Ukrywanie informacji, iż dana osoba została skazana na niewiele się więc zda.

Wyrok karny, a pełnienie funkcji w organach spółek – art. 18 k.s.h.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *