Katalog przestępstw podatkowych jest obszerny, jednakże jednym z najczęściej popełnianych, które jednocześnie przynosi największą szkodę Skarbowi Państwa, jest przestępstwo wyłudzania VAT-u. Wyłudzanie VAT- u zwykle odbywa się poprzez bezprawne uzyskanie przez przedsiębiorcę zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym, co w praktyce oznacza, że przedsiębiorca, poprzez liczne fikcyjne transakcje, wykazuje, że przysługuje mu zwrot nadwyżki owego podatku z budżetu Skarbu Państwa, czym oczywiście dopuszcza się popełnienia przestępstwa.


Podatek VAT należny to podatek, który jest obliczany w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży. Podatek ten dotyczy więc sprzedaży usług bądź produktów i winien zostać odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego. Inaczej mówiąc, podatek VAT należny to podatek, który przedsiębiorca nalicza, gdy sprzedaje swój towar lub usługę i który powinien trafić do urzędu skarbowego.

Natomiast podatek VAT naliczony to podatek, który wynika z faktur zakupu otrzymanych przez podatnika przy nabyciu towaru lub usługi, jeśli więc przedsiębiorca dokonuje zakupu sprzętu elektronicznego w ramach swojego przedsiębiorstwa, wówczas faktura, która zostanie mu za ten sprzęt wystawiona będzie zawierała podatek VAT naliczony.

Różnica pomiędzy podatkiem VAT należnym, a naliczonym polega więc na tym, że VAT uwzględniony w fakturach własnych, wystawionych przez przedsiębiorcę to VAT należny, który należy odprowadzić do budżetu państwa, natomiast VAT naliczony to ten zawarty w fakturach, które przedsiębiorca otrzymał. W sytuacji, gdy podatek VAT należny jest wyższy od VAT- u naliczonego to powstała między nimi różnica powinna zostać odprowadzona do budżetu państwa, jeśli jednak podatek VAT należny jest niższy od naliczonego to podatnik może się zwrócić o zwrot tej różnicy.

                        KANCELARIA ADWOKACKA SPECJALIZACJA PRAWO KARNE SKARBOWE 

                                                    http://www.kancelaria-prawo-karne-skarbowe.pl

ADWOKACI SPECJALIŚCI OD PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO ŚWIADCZĄ POMOC PRAWNĄ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Do przestępstwa wyłudzenia zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad VAT- em należnym dochodzi więc wówczas, gdy przedsiębiorca dokonując fikcyjnych transakcji generuje bardzo wysoki podatek VAT naliczony, o którego zwrot następnie się zwraca. W praktyce wyłudzenie VAT- u wygląda mniej więcej tak: przedsiębiorca A zajmuje się sprzedażą sprzętu elektronicznego, kupuje więc od przedsiębiorcy B telewizor za kwotę 2 460 zł brutto, podatek naliczony więc w tym przypadku wynosi 460 zł. Następnie przedsiębiorca A sprzedaje ów telewizor za cenę o połowę niższą, czyli za 1 230 zł brutto, podatek należny wynosić więc będzie 230 zł. W takiej więc sytuacji różnica pomiędzy VAT- em naliczonym, a VAT- em należnym wynosić będzie 230 zł i o zwrot tej właśnie kwoty przedsiębiorca A będzie mógł wnioskować.

Oczywiście w przypadku przestępstwa wyłudzenia zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad VAT- em należnym skala i rozmiar dokonywanych transakcji jest znacznie większa, a wyłudzenia sięgają ogromnych kwot. W takim przypadku również żadna z dokonywanych transakcji tak naprawdę nigdy nie miała miejsca, a podmiotami, które ich dokonują są tzw. firmy słupy, czyli firmy, które tak naprawdę nie prowadzą własnej działalności i zostały stworzone tylko w celu wyłudzeń.

Przestępstwo wyłudzenia zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad VAT- em należnym jest zagrożone odpowiedzialnością karną zarówno na gruncie Kodeksu karnego, jak i Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie bowiem z postanowieniem Sądu Najwyższego- Izba Karna z dnia 10 sierpnia 2011 r., sygn. akt: III KK 45/11, „Nie znajduje podstaw do podzielenia poglądu jakoby art. 76 § 1 k.k.s. (bezpodstawny zwrot podatku) wyłączał stosowanie art. 286 § 1 k.k. (oszustwo) w oparciu o zasadę specjalności. Zasada ta oparta jest na stosunku zawierania czyli podporządkowania. (…) Taki stosunek (że art. 76 § 1 k.k.s. stanowi lex specjalis w stosunku do art. 286 § 1 k.k) pomiędzy analizowanymi przepisami nie występuje, choćby dlatego, że w skład znamion przestępstwa z art. 76 § 1 k.k.s. nie wchodzi działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”.

Za przestępstwo wyłudzania VAT-u jego sprawca może więc zostać pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie art. 76 Kodeksu karnego skarbowego, który stanowi, że kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, w szczególności podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, zwrot nadpłaty lub jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowej lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Wskazana kara może jednakże ograniczać się jedynie do nałożenia na sprawcę grzywny, gdy kwota narażona na nienależny zwrot podatku jest małej wartości, czyli nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeśli natomiast kwota narażona na nienależny zwrot podatku nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas sprawca podlega jedynie karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Z kolei na podstawie art. 286 Kodeksu karnego odpowiadać będzie ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Kara za wskazany czyn wynosi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Tej samej karze podlega również osoba, która żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. Natomiast w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wyłudzenie zwrotu nadwyżki VAT-u naliczonego nad VAT-em należnym – jaka kara za to grozi?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *