W sytuacji, gdy kierowca zostanie skazany za przestępstwo polegające na prowadzeniu pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu, sąd obok kary zasadniczej, zobowiązany jest orzec wobec niego również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata.

Zakaz prowadzenia pojazdów przez tak długi czas jest dla skazanego zwykle najbardziej uciążliwy, dlatego warto pamiętać, iż na gruncie obowiązujących przepisów Kodeksu karnego funkcjonuje instytucja warunkowego umorzenia postępowania, której zastosowanie pozwala sądowi odstąpić od bezwzględnego nakazu wydania orzeczenia w przedmiocie zakazu prowadzenia pojazdów przez co najmniej 3 lata, żeby jednak wyrok warunkowo umarzający postępowanie został wydany, muszą wystąpić określone okoliczności.

Sąd może bowiem warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Ponadto, warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Orzekając o warunkowym umorzeniu sąd określa okres próby warunkowego umorzenia, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia, a ponadto, może, lecz wcale nie musi, orzec o zakazie prowadzenia pojazdów.

W sprawie jednego z naszych Klientów z instytucji warunkowego umorzenia postępowania postanowił skorzystać również Sąd Rejonowy w Myślenicach w wyroku z dnia 23 stycznia 2018 r., pomimo iż policja prowadząca postępowanie przygotowawcze w sprawie twierdziła, że miejscowy sąd nie chętnie przychyla się do wniosków o warunkowe umorzenie i że w przedmiotowej sprawie oskarżony warunkowego umorzenia na pewno nie dostanie.

Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym. Oskarżony został zatrzymany przez policję podczas rutynowej kontroli i po zbadaniu okazało się, że stężenie alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu wynosi kolejno 0,30 mg/l oraz 0,26 mg/l.

Oskarżony przyznał, że dzień przed zatrzymaniem spożywał alkohol, problem polegał jednakże na tym, że został on zatrzymany około 100 km od miejsca swojego zamieszkania.

Obrońca z kancelarii adwokat Jacek Sosnowski adwokaci i radcowie prawni w pierwszej kolejności skoncentrował się na wykazaniu, że wbrew sugestiom organów ścigania, oskarżony wcale nie jechał ze swojego miejsca zamieszkania, czyli nie przejechał pod wpływem alkoholu około 100 km, lecz, że rozpoczął swą podróż raptem kilka kilometrów wcześniej, co zdecydowanie wpłynęło na stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżonego czynu.

Ponadto, w toku postępowania podkreślano, że oskarżony świadczy pomoc schorowanej matce oraz że utrata prawa jazdy będzie stanowić dla niego znaczny problem, gdyż spowoduje kłopot z dojazdem do pracy, którą oskarżony miał wkrótce zacząć.

Wobec powyższego udało się uzyskać wyrok warunkowo umarzający postępowanie i w związku z tym możliwe stało się, aby sąd wymierzając środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, określił krótszy niż 3 lata okres jego stosowania. Ponadto, z uwagi na wydane rozstrzygnięcie sądu, kierowca formalnie pozostał niekarany.

W przedmiotowej sprawie sąd orzekł wobec oskarżonego warunkowe umorzenie postępowania na okres próby wynoszący 2 lata, świadczenie pieniężne w kwocie 5 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego przez okres 2 lat.

Uzyskanie wyroku warunkowo umarzającego spowodowało zatem, że zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony wobec oskarżonego na krótszy okres, niż w przypadku skazania za to przestępstwo, pamiętać jednak należy, że sąd może, a w niektórych przypadkach nawet musi, podjąć uprzednio umorzone postępowanie, jeśli zajdą ku temu ustawowe przesłanki.

Sąd podejmuje bowiem postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany lub może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo, jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody. Warunkowo umorzonego postępowania nie można jednak podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Zostałeś zatrzymany przez Policję za jazdę po alkoholu skontaktuj się z naszą kancelarią – świadczymy profesjonalną pomoc prawną na terenie całego województwa mazowieckiego oraz śląskiego. Biura kancelarii mieszczą się w Warszawie oraz Gliwicach

http://www.sprawy-karne.warszawa.pl/kontakt/

Warunkowe umorzenie postępowania sposobem na szybsze odzyskanie prawa jazdy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *