Nie ulega wątpliwości, iż większość wypadków drogowych spowodowanych jest prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu oraz brawurową jazdą, nic więc dziwnego, że jazda pod wpływem alkoholu jest bardzo surowo karana.

Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu karnego, osoba, która znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, a ponadto jest wobec niej orzekany obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat, a także świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000 złotych.

Zarówno prokurator, jak i sąd, zwykle nie są przychylni sprawcom przestępstw prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, nie oznacza to jednakże, że taka osoba nie może uzyskać najkorzystniejszego dla siebie rozstrzygnięcia, a więc warunkowego umorzenia postępowania karnego.

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZYM BLOGU 

SPRAWY KARNE JAZDA PO ALKOHOLU

 

Zgodnie z regulacjami Kodeksu karnego, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

W przypadku więc kierowcy, który został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu, warunkowe umorzenie postępowania będzie możliwe, gdy w chwili popełnienia przestępstwa miał on niską zawartość alkoholu w organizmie oraz gdy przestępstwo zostało popełnione np. w nocy, przy niskim natężeniu ruchu, na drodze mało uczęszczanej, itp., gdyż wszystkie te okoliczności świadczą o małej winie oraz o niskiej społecznej szkodliwości popełnionego czynu, co jest niezbędne do wykazania, aby sąd przychylił się do wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Starając się więc o warunkowe umorzenie postępowania, wskazane powyżej kwestie należy wyartykułować w pierwszej kolejności, a następnie sprawca przestępstwa musi przedstawić siebie z jak najlepszej strony, aby przekonać sąd, że zasługuje on na szczególne potraktowanie i warunkowe umorzenie postępowania względem niego. We wniosku o warunkowe umorzenie postępowania wskazać więc należy, iż popełnione przestępstwo miało charakter incydentalny, że sprawca jest osobą odpowiedzialną, która ma stałą pracę i rodzinę na utrzymaniu, a więc, że prowadzi ustabilizowany tryb życia.

Jeśli sprawca na co dzień udziela się społecznie, wówczas tę kwestię we wniosku również należy wskazać. W dalszej kolejności dobrze jest przedstawić z jakimi negatywnymi konsekwencjami będzie wiązać się dla sprawcy zatrzymanie mu prawa jazdy. Warunkowo umarzając postępowanie karne sąd nie ma bowiem obowiązku orzec o zatrzymaniu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, lecz ma taką możliwość, w interesie więc sprawcy przestępstwa jest przekonanie sądu, że środek ten będzie dla niego zbyt dotkliwy i dlatego wskazane jest warunkowe umorzenie postępowania względem niego, gdyż tylko wówczas nie jest obligatoryjne pozbawienie sprawcy przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu prawa jazdy.

Na poparcie swych twierdzeń sprawca powinien wskazać, iż utrata prawa jazdy będzie dla niego wiązać się np. z utratą pracy, gdyż jest zawodowym kierowcą, co z kolei pozbawi jego rodzinę środków do życia, gdyż jest jedyną osobą zarabiającą na jej utrzymanie. Również np. konieczność częstego dowożenia chorego członka rodziny na specjalistyczne badanie czy konsultacje lekarskie będzie przemawiać za pozostawieniem sprawcy uprawnień do kierowania pojazdami.

O sprawcy dobrze również świadczy chęć naprawienia wyrządzonej szkody bądź przekazania odpowiedniej sumy tytułem nawiązki, gdyż sąd w przypadku warunkowego umorzenia postępowania jest zobowiązany orzec o jednym ze wskazanych obowiązków, więc w lepszym świetle przedstawia się sprawca, który z własnej woli chce naprawić szkodę wyrządzoną popełnionym przez siebie przestępstwem.

Uzyskanie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu nie jest więc proste, nie jest jednakże także niemożliwe. Dla uwzględnienia wniosku w tym przedmiocie istotne bowiem jest, żeby sprawca wykazał, iż spełnia wszystkie ustawowe przesłanki warunkujące dopuszczalność umorzenia postępowania, dlatego każde wysuwane twierdzenie warto poprzeć dowodami, np. potwierdzeniem zatrudnienia, opinią od pracodawcy, czy zaświadczeniem o konieczności leczenia.

Warunkowe umorzenie postępowania przeciwko pijanemu kierowcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *