Kancelaria adwokacka Warszawa specjalizacja prawo karne.

Zakres usług

 • obrona osoby podejrzanej o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona osoby oskarżonej o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w postępowaniu przed sądem I instancji,
 • obrona osoby oskarżonej o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w postępowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym,
 • obrona osoby obwinionej o wykroczenie w postępowaniu przed sądem I instancji lub postępowaniu apelacyjnym,
 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym w sprawach z zakresu odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, zawieszenia wykonania kary odroczonej, warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, zatarcia skazania, kary łącznej,
 • reprezentowanie skazanego w sprawach o ustanowienie dozoru elektronicznego,
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu przed sądem I instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym,
 • pomoc w sprawach z zakresu zatrzymania lub tymczasowego aresztowania oraz innych środków zapobiegawczych,
 • sporządzanie środków zaskarżenia z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego ( apelacji, kasacji, zażaleń),
 • sporządzanie wniosków oraz zażaleń z zakresu prawa karnego wykonawczego,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,