Dla sprawcy przestępstwa, co oczywiste, najbardziej dotkliwa jest kara bezwzględnego pozbawienia wolności, dlatego, gdy tylko zachodzą ku temu przesłanki, osoba odbywająca karę więzienia stara się o jej warunkowe przedterminowe zwolnienie. Pamiętać jednakże należy, że możliwość skrócenia orzeczonej kary jest możliwa nie tylko w przypadku bezwzględnego pozbawienia wolności, lecz także, gdy została orzeczona kara ograniczenia wolności, sprawca przestępstwa w tym przypadku jednak również musi spełnić przesłanki przewidziane ustawą.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, osoba skazana na karę ograniczenia wolności, która odbyła przynajmniej połowę orzeczonej kary, przy czym przestrzegała porządku prawnego, jak również wykonała nałożone na nią obowiązki, orzeczone środki karne, środki kompensacyjne i przepadek, może zostać przez sąd zwolniona od reszty kary.

Karę uznaje się wówczas za wykonaną. Wskazana regulacja wprost określa jakie warunki musi spełnić skazany, żeby móc ubiegać się o skrócenie kary ograniczenia wolności, pamiętać jednakże należy, że okoliczności te muszą wystąpić łącznie, nie można ich traktować wybiórczo. Wniosek o skrócenie kary ograniczenia wolności zasadny więc będzie wówczas, gdy skazany odbył przynajmniej połowę kary, jeśli zatem sąd orzekł wobec danej osoby karę 12 miesięcy ograniczenia wolności, to wniosek o jej skrócenie uwzględniony zostanie najwcześniej po upływie 6 miesięcy jej wykonywania.

Połowa okresu orzeczonej kary ograniczenia wolności stanowi minimalny czas wykonywania kary, przed jego upływem kara nie zostanie skrócona, choć oczywiście można starać się o skrócenie kary np. po upływie 8 z 12 miesięcy orzeczonej kary. Kolejną bardzo istotną okolicznością, którą sąd bierze pod uwagę rozpatrując wniosek o skrócenie kary ograniczenia wolności, jest przestrzeganie porządku prawnego przez skazanego.

Skazany w tym zakresie nie musi przedstawiać jakichś szczególnych dowodów, gdyż sąd i tak sprawdzi kartę karną danej osoby, lecz przede wszystkim nie należy kłamać, jeśli bowiem skazany dopuścił się w czasie trwania kary ograniczenia wolności innego czynu zabronionego to zatajenie tej okoliczności przed sądem na niewiele się zda, gdyż jak zostało wcześniej wskazane, sąd i tak przestrzeganie prawa przez daną osobę sprawdzi, nie można więc liczyć na to, że „może się uda” i że sąd tą kwestię przeoczy.

Ostatnim warunkiem skrócenia kary ograniczenia wolności jest wykonanie nałożonych na skazanego obowiązków, orzeczonych środków karne, środków kompensacyjnych i przepadku, okoliczności te należy więc udowodnić, przedkładając np. stosowne zaświadczenia. Wniosek o skrócenie kary ograniczenia wolności złożyć należy do sądu rejonowego w którym okręgu kara jest wykonywana, może go złożyć sam skazany, jak również jego obrońca.

W sytuacji, gdy sąd uzna wniosek za zasadny i przychyli się do niego, skazany zostaje zwolniony z reszty kary i karę uznaje się za wykonaną w całości. Oznacza to więc, że wraz z uprawomocnieniem się orzeczenia o zwolnieniu z reszty kary ograniczenia wolności, zaczyna biec termin konieczny do zatarcia skazania.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na postanowienie Sądu Najwyższego- Izba Wojskowa z dnia 13 lipca 2010 r., sygn. akt: WZ 29/10, gdyż orzeczenie to przypomina i kompleksowo omawia zasady w oparciu o które sąd może orzec o zwolnieniu sprawcy od reszty kary ograniczenia wolności. W powołanym orzeczeniu Sąd wskazał bowiem, że kumulatywne spełnienie przesłanek warunkujących zwolnienie z kary ograniczenia wolności  prowadzi do ustalenia pozytywnej prognozy kryminologicznej skazanego i uznania, iż cele kary w stosunku do niego zostały osiągnięte, bez potrzeby wykonywania jej do końca.

Skrócenie kary ograniczenia wolności jest oczywiście fakultatywne, czyli sąd może, lecz nie musi wniosek o zwolnienie uwzględnić, nie jest to jednakże równoznaczne z dowolnością. Orzeczenie negatywne dla skazanego musi zapaść wówczas, gdy stwierdzony zostanie brak chociażby jednej przesłanki ustawowej, natomiast gdy zaistnieją wszystkie przesłanki, a sąd mimo to wniosku o zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności nie uwzględni, to wówczas stanowisko swoje musi dokładnie uzasadnić, przy czym nie jest możliwe powoływanie się na okoliczności inne niż wskazane w przepisie, a więc również te, które już raz brał pod uwagę, wymierzając karę.

Sąd wskazał ponadto, że skrócenie kary nie jest jej złagodzeniem. Może bowiem mieć ona zastosowanie po łącznym spełnieniu wszystkich przesłanek wymienionych w przepisie, gdy sąd uzna, że cele kary zostały już osiągnięte, bez potrzeby wykonywania jej w całym wymiarze. Spełniony zostaje zatem cel kary, zwłaszcza w zakresie indywidualnego jej oddziaływania, co w konsekwencji skutkuje, że zostaje uznana za wykonaną. Można zatem powiedzieć, że jest to jedna z form wykonania kary.

Skrócenie okresu kary ograniczenia wolności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *