Dozór elektroniczny niewątpliwie wymaga od skazanego sporej samodyscypliny, gdyż wykonanie kary w tym systemie oznacza, że sąd wyznaczy szczegółowy harmonogram odbywania kary, zgodnie z którym osoba poddana kontroli musi przebywać w swoim domu lub innym miejscu odbywania kary w ściśle określonych godzinach, natomiast w razie niezastosowania się do wykonywania obowiązków związanych z dozorem, sąd może zarządzić wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

Zdarza się jednakże, że w trakcie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, skazany, z różnych względów, będzie chciał opuścić na jakiś czas miejsce jego wykonywania, dlatego ustawodawca przewidział dwie instytucje, które umożliwiają skazanemu oddalenie się z miejsca wykonywania dozoru, ale tylko w określonych przypadkach.

Pierwszą z nich jest zezwolenie na czasowe opuszczenie miejsca wykonywania dozoru. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego wykonawczego, w przypadkach szczególnie ważnych dla skazanego, uzasadnionych względami zdrowotnymi, rodzinnymi lub osobistymi, sądowy kurator zawodowy może zezwolić skazanemu na opuszczenie miejsca wykonywania dozoru stacjonarnego na okres nieprzekraczający jednorazowo 7 dni, a więc skazany może ubiegać się o zezwolenie na tymczasowe opuszczenie miejsca wykonywania dozoru w przypadku np. pogrzebu bliskiej osoby czy ślubu. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zgoda na czasowe opuszczenie miejsca wykonywania dozoru może być udzielona w ten sposób, że skazanemu podczas takiego wyjazdu towarzyszyć będzie osoba najbliższa lub osoba godna zaufania.

Sądowy kurator zawodowy niezwłocznie informuje prezesa sądu lub upoważnionego sędziego o zgodzie wydanej na czasowe opuszczenie miejsce wykonywania dozoru elektronicznego i wprowadza tę informację do systemu komunikacyjno-moninitorującego. Wydane zezwolenie może zostać oczywiście cofnięte, jeżeli po jego udzieleniu pojawiły się informacje lub okoliczności uzasadniające obawę, że skazany w okresie zezwolenia może naruszyć porządek prawny. Po zaistnieniu takiej sytuacji skazanemu nie udziela się ponownego zezwolenia na opuszczenie miejsca wykonywania dozoru.

Drugą instytucją z której może skorzystać skazany, aby opuścić miejsce wykonywania dozoru, jest przerwa w wykonywaniu kary. Przerwa w wykonywaniu kary jest stosowana wówczas, gdy przemawiają za tym ważne względy zdrowotne, np. konieczność długotrwałej hospitalizacji, lub osobiste skazanego, istotne jednak jest, że w przeciwieństwie do zezwolenia na czasowe opuszczenie miejsca wykonywania dozoru, przerwa w wykonywaniu kary nie jest udzielana na z góry określony czas, przepisy nie przewidują również maksymalnego okresu jej trwania. Organem, który jako jedyny może zarządzić przerwę w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego jest sąd, zastosowanie więc wskazanej instytucji nie należy do kompetencji sądowego kuratora zawodowego.

Przepisy dotyczące przerwy w wykonaniu szczegółowo określają również, co należy rozumieć za ową przerwę i na ich gruncie, przerwa w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego jest to okres pomiędzy usunięciem przez podmiot dozorujący choćby jednego ze środków technicznych niezbędnych do wykonywania dozoru, a ponownym założeniem lub zainstalowaniem wszystkich stosowanych środków technicznych.

Przerwa w wykonywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego, podobnie jak zezwolenie na czasowe opuszczenie miejsca wykonywania dozoru, może zostać odwołana w razie ustania przyczyny, dla której została zarządzona, lub w wypadku gdy skazany nie korzysta z przerwy zgodnie z celem, w jakim została zarządzona, albo rażąco narusza porządek prawny. Organem właściwym do odwołania przerwy jest również sąd. W przypadku, gdy skazany uważa, że udzielona mu przerwa została nie słusznie odwołana, może wnieść zażalenie na postanowienie sądu w tym przedmiocie.

Potrzebujesz pomocy doświadczonych adwokatów specjalizujących się w prawie karnym – zapraszamy do kontaktu

Przerwa w odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *