Posiadanie narkotyków, czyli środków odurzających lub substancji psychotropowych, jest zagrożone na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, karą pozbawienia wolności do lat 3. Ustawodawca wskazaną odpowiedzialność karną miarkuje jednakże, uzależniając wymiar kary od ilości posiadanych przez sprawcę substancji niedozwolonych, zgodnie bowiem z przytoczonymi regulacjami, w przypadku posiadania znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10, natomiast w wypadku mniejszej wagi, odpowiedzialność karna może zostać ograniczona do grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Z powyższego jasno zatem wynika, że im mniej sprawca posiadał narkotyków, tym wymiar orzeczonej kary będzie niższy, co powoduje, że w przypadku posiadania niewielkiej ilości narkotyków, postępowanie wobec sprawcy może nawet zostać warunkowo umorzone.

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nie stanowią w jakim przypadku mamy do czynienia z wypadkiem mniejszej wagi posiadania narkotyków oraz co oznacza posiadanie niewielkiej ilości narkotyków, w doktrynie i judykaturze przyjmuje się jednakże, że niewielka ilość to np. kilka gram marihuany, 0,5 grama amfetaminy czy kilka tabletek extazy, każdorazowa ocena czy w danym przypadku zachodzi wypadek mniejszej wagi i czy sprawca zasługuje na łagodniejszy wymiar kary, zależy od oceny i uznania sądu.

Jeśli jednak uznamy, że sprawca posiadał niewielką ilość narkotyków, wówczas możliwe jest warunkowe umorzenie wobec niego postępowania karnego, jeśli oczywiście ziszczą się inne przesłanki przewidziane przepisami w zakresie warunkowego umorzenia.

Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu karnego, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Warunkowego umorzenia nie stosuje się jednakże do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Skorzystanie przez sprawcę przestępstwa posiadania narkotyków z instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego wymaga więc spełnienia łącznie wszystkich wskazanych powyżej przesłanek, dlatego jeśli popełniony czyn pozwala na zastosowanie wobec sprawcy instytucji warunkowego umorzenia, to sprawca powinien wykazać, że również jego warunki osobiste przemawiają za poddaniem go próbie, a nie za orzeczeniem względem niego kary bezwzględnego pozbawienia wolności.

Sprawca przestępstwa posiadania narkotyków ubiegający się o warunkowe umorzenie postępowania, powinien więc w sądzie przede wszystkim wykazać, poprzez przedłożenie odpowiednich dokumentów lub powołanie świadków, że posiada pozytywną opinię, np. w miejscu pracy, że wejście w posiadanie narkotyków miało charakter incydentalny oraz że wymierzenie kary surowej polegającej na bezwzględnym pozbawieniu wolności, będzie mieć tragiczne konsekwencje dla samego oskarżonego, jak i dla jego rodziny.

Oskarżony, który chce uzyskać warunkowe umorzenie postępowania musi więc pokazać się z jak najlepszej strony w sądzie. W przypadku, gdy warunkowe umorzenie postępowania nie jest możliwe, sprawca przestępstwa może ubiegać się o warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności, jeśli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zawieszając wykonanie kary, sąd również bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

W tym miejscu warto zwrócić, iż posiadanie narkotyków w śladowej ilości nie powoduje, że w takim przypadku sprawca przestępstwa zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Powyższe twierdzenie wynika z wyroku Sądu Najwyższego- Izba Karna z dnia 20 stycznia 2010 r., sygn. akt: II KK 289/09, w którym Sąd stwierdził, że „dysponowanie śladową ilością środka odurzającego, nikłymi jego resztkami lub pozostałością po substancji psychotropowej na zabezpieczonych przedmiotach – związane z wcześniejszym jego użyciem – nie wyczerpuje znamion występku stypizowanego w art. 62 ust. 3 ustawy (…) o przeciwdziałaniu narkomanii”, w przedmiotowej sprawie sprawca przestępstwa został więc uniewinniony.

Posiadanie narkotyków – czy można uniknąć kary?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *