Umowa kupna sprzedaży samochodu jest chyba najczęściej fałszowanym pismem, strony takiej umowy zwykle bowiem chcą szybko sfinalizować transakcję, jeśli tylko osiągną konsensus, dlatego w pośpiechu świadomie dopuszczają się złamania przepisów, twierdząc, że nic się przecież nie stanie.

Praktyka pokazuje jednakże, że podrobienie podpisu na umowie kupna sprzedaży bardzo szybko wychodzi na jaw, w szczególności, gdy strony po zawarciu takiej umowy popadły w konflikt, dlatego decydując się na podrobienie czyjegoś podpisu zawsze należy się liczyć z poniesieniem odpowiedzialności karnej za ten czyn.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, kto w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wskazanym przepisem przewidziana została karalność fałszerstwa dokumentu, jeśli zatem coś nie jest dokumentem, wówczas odpowiedzialność karna nie zaistnieje. Definicja dokumentu zawarta w prawie karnym jest jednakże bardzo szeroka i stanowi, że dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne, zatem dokumentami niewątpliwie są wszelkie umowy, np. umowa kupna sprzedaży samochodu, co oznacza, że podrobienie na nich podpisu zawsze będzie stanowić naruszenie przepisu i rodzić będzie po stronie sprawcy odpowiedzialność karną.

Przestępstwo fałszowania dokumentów jest przestępstwem formalnym, godzącym w wiarygodność dokumentów, a zatem, żeby osoba, która dopuściła się fałszerstwa dokumentu została pociągnięta do odpowiedzialności karnej, nie jest konieczne wyrządzenie przez to innemu podmiotowi szkody.

Do poniesienia odpowiedzialności za fałszerstwo dokumentu nie jest również konieczne, by przedstawienie sfałszowanego dokumentu innej osobie wywołało u niej przekonanie o prawdziwości tego dokumentu, odpowiedzialność karną generuje bowiem sam fakt, że dokument został sfałszowany.

W przypadku zawierania umowy kupna sprzedaży samochodu najczęściej dochodzi do podrobienia podpisu jednego ze współwłaścicieli samochodu, który nie jest obecny podczas finalizowania transakcji. Jak zostało powyżej wskazane, w żadnym wypadku nie można podrabiać podpisu innej osoby, często jednakże pojawia się pytanie, czy odpowiedzialności karnej podlega również osoba, która co prawda podrobiła podpis, np. współmałżonka, jednakże w chwili składania podpisu posiadała umocowanie do zawarcia danej umowy.

Otóż tak, jeśli np. mąż posiadał pełnomocnictwo od żony upoważniające go do sprzedaży samochodu, jednakże w momencie zawierania samej umowy, mimo odpowiedniego dokumenty, mąż podpisał się imieniem i nazwiskiem żony to czynem tym dopuścił się przestępstwa fałszowania dokumenty i będzie podlegać odpowiedzialności karnej.

Jeśli natomiast mąż wylegitymowałby się posiadanym pełnomocnictwem i na umowie umieściłby zapis o treści: „z upoważnienia za Joannę Kowalską- Jan Kowalski”, wówczas nie dojdzie do podrobienia podpisu i nie zostaną naruszone przepisy rodzące powstanie odpowiedzialności karnej.

W kontekście powyższego, warto zwrócić uwagę na postanowienie Sądu Najwyższego- Izba Karna z dnia 21 czerwca 2007 r., sygn. akt: III KK 122/07, w którym Sąd stwierdził, iż „sama tylko okoliczność, iż osoba, której podpis podrobiono, wyraziła na to zgodę, nie wyłącza bezprawności czynu, ani jego karygodności. Przepis art. 270 § 1 KK chroni dobro powszechne, jakim jest wiarygodność dokumentów, a w konsekwencji i pewność obrotu prawnego”, z przytoczonego orzeczenia wprost zatem wynika, że zgoda osoby, której podpis został podrobiony, nie wyłącza karalności fałszowania dokumentów.

Ustawodawca dokonując penalizacji czynu fałszowania dokumentów przewidział jednakże, że niższej karze za wskazane przestępstwo, a więc grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, będzie podlegać sprawca, którego czyn stanowi wypadek mniejszej wagi, a więc gdy stopień społecznej szkodliwości oraz wina sprawcy są znacznie niższe niż w typowych wypadkach popełnienia przestępstwa typu podstawowego, lecz nie są jeszcze tak małe, że można je uznać za znikome.

Podrobienie podpisu na umowie kupna sprzedaży samochodu – kiedy podlega karze?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *