Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności jest nie rzadko dla skazanego jak przysłowiowa „gwiazdka z nieba”, zdarza się jednak, że skazani zapominają, iż warunkowe zawieszenie wykonania kary to nie to samo co uniewinnienie i że w okresie zawieszenia muszą przestrzegać ściśle określonych zasad, gdyż w przeciwnym wypadku kara zostanie wykonana, a oni sami trafią do więzienia.

Najczęściej zdarza się, że skazani nie wypełniają obowiązków płynących z poddania ich pod dozór kuratora, wezwanie do odbycia kary w takich przypadkach nie należy więc do rzadkości.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu karnego, zawieszając wykonanie kary, sąd może w okresie próby oddać skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. Oddanie skazanego pod dozór kuratora nie jest więc obligatoryjne, jeśli jednak sąd ustanowi dla skazanego kuratora, wówczas skazany zobowiązany jest z nim współpracować, gdyż konsekwencje braku współpracy mogą być dla skazanego bardzo dotkliwe.

Zwrócić uwagę jednakże należy, iż w niektórych przypadkach ustanowienie kuratora jest obowiązkowe, przepisy wprost bowiem stanowią, że dozór jest obowiązkowy wobec młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego, skazanego w warunkach recydywy specjalnej (wielokrotnej), a także wobec sprawcy przestępstwa popełnionego w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych oraz sprawcy, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej.

Skazany oddany pod dozór obowiązany jest bezzwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o oddaniu go pod dozór, zgłosić się do kuratora sądowego tego sądu rejonowego, w okręgu którego dozór ma być wykonywany. Ponadto, skazany jest obowiązany stawić się na wezwanie sądu lub kuratora sądowego i udzielać wyjaśnień co do przebiegu dozoru i wykonywania nałożonych na niego obowiązków, bez zgody sądu nie zmieniać miejsca stałego pobytu, umożliwić kuratorowi wejście do mieszkania oraz informować go o zmianie miejsca zatrudnienia.

Dozór wykonuje się w miejscu stałego pobytu skazanego. W sytuacji, więc gdy skazany zostanie oddany pod dozór kuratora, to jego obowiązkiem jest zgłoszenie się do kuratora i poddać się temu dozorowi, skazany nie może więc biernie oczekiwać, aż kurator się z nim skontaktuje, gdyż kurator takiego obowiązku nie ma, a zaniechanie w tym względzie przez skazanego może zostać poczytane jako uchylanie się od dozoru i może spowodować, że zawieszona kara zostanie odwieszona.

Przeczytaj także:

Odwiesili mi stary wyrok za brak naprawienia szkody, a ja przebywam za granicą – co zrobić?

Jak wstrzymać wykonanie Europejskiego Nakazu Aresztowania?

Sąd może bowiem zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku. Co prawda odwieszenie kary w takim przypadku jest fakultatywne, gdyż sąd może, lecz nie musi zarządzić jej wykonanie, jednakże obowiązkowe odwieszenie zawieszonej kary następuje wówczas, gdy skazany nadal uchyla się od dozoru kuratora, a kurator uprzednio udzielił skazanemu pisemnego upomnienia.

Sytuacja może dodatkowo się skomplikować, gdy skazany po zawieszeniu kary pozbawienia wolności postanowi wyjechać za granicę, nie informując oczywiście uprzednio o tym zamierza organów ścigania. W takiej bowiem sytuacji, gdy sąd odwiesi zawieszoną karę, po złożeniu przez kuratora wniosku w tym względzie, zarządzi jej wykonanie i wezwie skazanego do jej odbycia, lecz nie będzie można ustalić miejsca zamieszkania skazanego właśnie z tego powodu, że wyjechał, za skazanym zostanie najprawdopodobniej wydany list gończy i europejski nakaz aresztowania, by przymusić go do odbycia orzeczonej kary.

O całym postępowaniu i przedsięwziętych środkach skazany niestety dowie się najpewniej dopiero wówczas, gdy zostanie zatrzymany w celu odbycia kary, gdyż kurator z całą pewnością o skazanym nie zapomni. Niedochowanie warunków dozoru może więc spowodować, że skazany mimo zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności trafi finalnie do więzienia, dlatego bardzo istotne jest, by sumiennie wykonywać nałożone przez sąd obowiązki.

Skazani zwykle zapominają bowiem o tym, że kurator ma możliwość złożenia wniosku do sądu o wydanie postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania orzeczonej kary, nie można więc tych obowiązków lekceważyć, gdyż tłumaczenie się niepamięcią na niewiele się zwykle zdaje.

Odwieszenie kary pozbawienia wolności na wniosek kuratora.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *