W sytuacji, gdy sąd zawiesił wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności, sprawca zwykle uznaje sprawę za zamkniętą i skupia się na tym by nie popaść ponownie w konflikt z prawem, gdyż wówczas sąd orzeczoną karę „odwiesi”, czyli zarządzi jej wykonanie.

Zawieszając wykonanie kary sąd może jednakże zobowiązać skazanego do określonych obowiązków, np. przeproszenia pokrzywdzonego, opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, poddania się terapii uzależnień albo do naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody.

Wypełnienie przez skazanego nałożonych na niego obowiązków jest bardzo istotne, jeśli bowiem skazany o nich zapomni i nie wypełni np. obowiązku naprawienia szkody, wówczas sąd może zarządzić wykonanie orzeczonej kary, nawet wówczas, gdy skazany był wzorowym obywatelem i przestrzegał prawa.

Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu karnego, sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku.

Orzeczenie sądu w przedmiocie zarządzenia wykonania kary z powodu nienaprawienia wyrządzonej szkody ma charakter fakultatywny, sąd bowiem może, lecz wcale nie musi, wydać zarządzenie o wykonaniu kary, jeśli jednakże z niewiadomych przyczyn zgłasza się do osoby skazanej policja i mówi, że orzeczony wyrok podlega wykonaniu, wówczas prawie na pewno sąd skorzystał z możliwości zarządzenia wykonania kary.

Dla zarządzenia wykonania kary bez znaczenia również jest okoliczności czy osoba skazana przebywa poza granicami, jeśli bowiem przebywa ona na terenie Unii Europejskiej, wówczas może zostać względem niej wydany europejski nakaz aresztowania, a więc może ona zostać zatrzymana i deportowana do Polski celem odbycia orzeczonej kary. Co więc może zrobić skazany, którego kara została odwieszona by nie zostać deportowanym i nie trafić do więzienia?

W pierwszej kolejności należy skontaktować się z adwokatem bądź radcą prawnym w Polsce i zlecić mu prowadzenie swojej sprawy, stosowne wnioski kierowane i rozpatrywane będą bowiem przez sąd w Polsce, osoba będąca „na miejscu” będzie więc mogła czynnie i bezpośrednio działać za swojego klienta.

Następną istotną rzeczą jest naprawienie szkody, która została na skazanego nałożona, gdy sąd warunkowo karę zawieszał, gdyż dopiero naprawienie szkody będzie uzasadniało by sąd uchylił postanowienie o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności.

Zastosowanie w tym względzie znajdzie bowiem regulacja zawarta w Kodeksie karnym wykonawczym, która stanowi, że jeżeli ujawnią się nowe lub poprzednio nieznane okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia, sąd może w każdym czasie zmienić lub uchylić poprzednie postanowienie.

W momencie, gdy sąd wydawał zarządzenie o wykonaniu zawieszonej kary szkoda nie była naprawiona, jeśli jednakże później skazany uczynił zadość nałożonemu na niego obowiązkowi, wówczas zmieniły się istotne okoliczności sprawy i uzasadnione będzie, aby sąd uchylił wydane uprzednio postanowienie o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności.

W sytuacji jednakże, gdy sąd nie przychyli się do wniosku i nie uchyli postanowienia w przedmiocie wykonania kary, skazany może się starać o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Odroczenie wykonania kary możliwe jest jednakże tylko w określonych przypadkach, przepisy w tym względzie wprost bowiem stanowią, że wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody.

Za ciężką chorobę uznaje się natomiast taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Ponadto, sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka. Odroczenie wykonania kary z powodu choroby nie jest czasowo ograniczone, czyli dopóki nie ustanie ta przyczyna odroczenia, wówczas kara nie może być wykonana, jeżeli jednak wykonanie kary zostaje odsunięte w czasie z powodu innych okoliczności, wówczas czas odroczenia nie może być dłuższy niż jeden rok, a tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać trzech lat.

Odwiesili mi stary wyrok za brak naprawienia szkody, a ja przebywam za granicą – co zrobić?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *