Odpowiedzialność karną za popełnione przestępstwo poniesie tylko ten komu można przypisać winę w czasie czynu, zgodnie bowiem z regulacjami w tym zakresie, nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy. Okolicznościami wyłączającymi odpowiedzialność karną jest więc np. działanie w obronie koniecznej lub w stanie wyższej konieczności, nieświadomość bezprawności czynu bądź działanie w stanie niepoczytalności.

Jeśli więc do czynu przestępnego dojdzie w jednej ze wskazanych sytuacji, osoba która takiego czynu się dopuściła nie popełnia przestępstwa i nie podlega karze przewidzianej za dany czyn zabroniony, choć oczywiście możliwe jest podjęcie względem niej odpowiednich kroków.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Jeśli zaś w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Z przytoczonych regulacji nie może jednak skorzystać sprawca czynu zabronionego, jeżeli wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, które przewidywał albo mógł przewidzieć, w takim więc przypadku sprawca przestępstwa będzie odpowiadać za przestępstwo na zasadach ogólnych.

Wobec sprawcy co do którego umorzono postępowanie o czyn zabroniony popełniony w stanie niepoczytalności, sąd może orzec środki zabezpieczające w postaci: elektronicznej kontroli miejsca pobytu, terapii, terapii uzależnień bądź pobytu w zakładzie psychiatrycznym. Jeśli więc np. dana osoba, która znajdowała się w stanie niepoczytalności wywołanym chorobą psychiczną, została zatrzymana za posiadanie narkotyków, wówczas sąd nie wymierzy względem niej niej kary przewidzianej za to przestępstwo, lecz może zastosować jeden ze wskazanych środków zabezpieczających.

Pamiętać jednakże należy, iż według zasad określonych w Kodeksie karnym odpowiada ten, kto popełnił czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat, jeśli więc przestępstwo posiadania narkotyków zostało popełnione przez osobę młodszą, wówczas zastosowanie znajdą przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich ma zastosowanie m.in. w zakresie postępowań w sprawach o czyny karalne – w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17, jednakże w sprawach nieletnich, którzy dopuścili się czynu karalnego, sąd stosuje odpowiednio przepisy części ogólnej Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego lub Kodeksu wykroczeń, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą.

Zgodnie zatem z powyższym, w przypadku przestępstwa posiadania narkotyków popełnionego przez osobę nieletnią, do osoby tej odnosić się będą przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Kodeksu karnego. Jeśli więc nieletni cierpiący na chorobę psychiczną został zatrzymany za posiadanie narkotyków, wówczas zastosowanie względem niego znajdzie przepis stanowiący o braku popełnienia przestępstwa z powodu niepoczytalności, jednakże w razie stwierdzenia u nieletniego upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznych bądź nałogowego używania alkoholu albo innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, sąd rodzinny może orzec umieszczenie nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym.

Jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia nieletniemu jedynie opieki wychowawczej, sąd może orzec umieszczenie go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, a w przypadku gdy nieletni jest upośledzony umysłowo w stopniu głębokim i wymaga jedynie opieki – w domu pomocy społecznej.

Reasumując, w przypadku, gdy przestępstwo zostanie popełnione w stanie w którym sprawca nie jest w stanie rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem, niezależnie od tego ile lat ma, wówczas nie popełnia on przestępstwa, a więc nie może zostać skazany. W takiej jednakże sytuacji, zarówno sąd karny, jak i sąd rodzinny orzekający w sprawach nieletnich, mają możliwość zastosowania wobec takiej osoby określonych środków zabezpieczających.

Moje dziecko cierpi na chorobę psychiczną i zostało zatrzymane z narkotykami – czy jest szansa aby nie zostało skazane przez sąd?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *