Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest przestępstwem bardzo często popełnianym, a z uwagi, że osoba prowadząca pojazd w stanie nietrzeźwości stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, lecz również dla innych uczestników ruchu drogowego, takie zachowanie jest szczególnie piętnowane i zagrożone surową karą.

Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu karnego, sprawca, który znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ponadto, sąd zobowiązany jest orzec wobec sprawcy takiego przestępstwa zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata, oznacza to zatem, że sprawca będzie zobowiązany ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy, by odzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami.

W praktyce najbardziej dolegliwą karą dla sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu jest właśnie obligatoryjne zatrzymanie prawa jazdy, w niektórych jednakże przypadkach sprawca takiego przestępstwa może starać się o warunkowe umorzenie postępowania, bowiem warunkowo umarzając postępowanie sąd wcale nie musi, lecz oczywiście może, orzec o zatrzymaniu prawa jazdy.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego uzależnione jest od ziszczenia się przesłanek ustawowych, brak którejkolwiek z nich skutkować zaś będzie nieuwzględnieniem wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, istotne jednak jest, że większość przesłanek umożliwiających warunkowe umorzenie ma charakter ocenny i zależy od uznania sądu, dlatego bardzo ważne jest, aby wniosek w tym przedmiocie poprawnie uzasadnić.

Przeczytaj także:

Kiedy protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań oraz świadectwo wzorcowania może stanowić wiarygodny dowód w sprawie karnej, a kiedy takiego dowodu stanowić nie będzie?

Dobrowolne poddania się karze w przypadku przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego.

Postępowanie może zostać warunkowo umorzone jedynie wobec sprawcy, który nie był uprzednio karany za przestępstwo umyślne. Jest to okoliczność niezależna od uznania sądu, która zawsze jest brana pod uwagę, jeśli więc sprawca był wcześniej karany to nie można wobec niego zastosować instytucji warunkowego umorzenia, chyba, że jego uprzednie skazanie uległo zatarciu, gdyż wówczas taka osoba jest osobą niekaraną w świetle prawa.

Ponadto, sąd  może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Odnosząc wskazane przesłanki warunkowego umorzenia postępowania do przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, zwrócić uwagę należy, iż sąd w takim przypadku będzie brać pod uwagę nie tylko wysokość stężenia alkoholu w organizmie sprawcy, oczywiście im niższe tym lepiej i tym większa szansa na warunkowe umorzenie, lecz również to w jakich okolicznościach doszło do popełnienia przestępstwa, a więc czy sprawca poruszał się ruchliwą drogą, czy też jakąś boczną dróżką, jakie było natężenie ruchu na drodze, o jakiej godzinie doszło do popełnienia przestępstwa oraz jakim pojazdem sprawca się poruszał.

Nie bez znaczenia będzie również powód dla którego dana osoba zdecydowała się prowadzić pojazd pod wpływem alkoholu, inaczej będzie bowiem przez sąd postrzegana jazda samochodem dla zabawy, a inaczej, gdy np. sprawa jechał do bliskiej mu osoby, która nagle potrzebowała jego pomocy.

Ponadto, sąd rozpatrując wniosek o warunkowe umorzenie postępowania weźmie również pod uwagę postawę i zachowanie sprawcy bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jego wykształcenie, wykonywany zawód, wiek, sposób funkcjonowania w społeczeństwie. Żeby więc przekonać sąd, iż warunkowe umorzenie postępowania jest dla sprawcy wystarczające by w przyszłości nie naruszał już porządku prawnego, sprawca musi przedstawić siebie w jak najlepszym świetle, by przekonać sąd, że popełnione przestępstwo miało charakter jednorazowego incydentu.

Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

Dodatkowo sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę. Sąd może również nałożyć na sprawcę obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego lub może orzec zakaz prowadzenia pojazdów do lat 2.

Kiedy możesz liczyć na warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *