Karuzela podatkowa to skomplikowany proces zbywania i nabywania towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów przez wiele podmiotów w celu wyłudzenia podatku VAT. Sposób funkcjonowania i istnienie karuzel podatkowych znany jest od dawna, z uwagi jednakże, że organy ścigania i organy podatkowe uważnie kontrolują i sprawdzają wszelkie transakcje, obecnie karuzele podatkowe tworzą bardzo skomplikowane struktury i bierze w niej udział wiele podmiotów właśnie po to, by trudniej nieprawidłowości było ujawnić.

W przypadku takich praktyk nie rzadko zdarza się, że w karuzele podatkowe uwikłane zostają podmioty działające zgodnie z prawem, bez jakiejkolwiek świadomości i podejrzeń, że stanowią część łańcucha przestępczego. Oczywiście dla uczestników karuzeli podatkowej, którzy świadomie ją tworzą i biorą w niej udział, zaangażowanie podmiotu o ugruntowanej pozycji na rynku stanowi duże zabezpieczenie i zmniejsza ryzyko, że cały proceder zostanie ujawniony, natomiast po stronie podmiotu działającego w takiej karuzeli, nawet nieświadomie, powstaje ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej.

W pierwszej kolejności zwrócić uwagę należy kto odpowiedzialności karno-skarbowej w ogóle będzie podlegać, przepisy wprost bowiem stanowią w jaki sposób do popełnienia przestępstwa może dojść. W tym więc przypadku, analogicznie jak w prawie karnym, przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe można popełnić umyślnie, a także nieumyślnie, jeżeli kodeks tak stanowi.

Czyn zabroniony popełniony będzie umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi, natomiast czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

Ponadto, za sprawstwo odpowiada nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu, przepisy rozszerzają więc odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe, również na osoby, które czynu tak naprawdę nie popełniły, lecz kierowały innymi osobami w celu jego popełnienia.

Każdy ze współsprawców wykonujących czyn zabroniony odpowiada jednak w granicach swej umyślności lub nieumyślności, niezależnie od odpowiedzialności pozostałych sprawców. Okoliczność osobistą, wyłączającą lub łagodzącą albo zaostrzającą odpowiedzialność, która nie stanowi znamienia czynu zabronionego, uwzględnia się tylko co do sprawcy, którego ona dotyczy.

Przeczytaj także:

Jak się bronić przed oskarżeniami udziału w karuzeli VAT?

Jak bronić się w sprawie podatkowej oraz karno-skarbowej dotyczącej wyłudzenia podatku VAT?

Co również istotne, za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, odpowiedzialności podlegać zatem będzie również członkowie zarządu, dyrektor finansowy, główny księgowy, czy pracownicy działów zajmujących się szeroko rozumianymi sprawami podatkowymi, np. działu podatkowego lub działu księgowego.

W związku z udziałem w karuzeli podatkowej przedsiębiorcy może np. zostać postawiony zarzut podania nieprawdziwych danych podatkowych, bezpodstawnego zwrotu podatku, a także nierzetelnego i wadliwego prowadzenia ksiąg lub niewystawiania faktur albo rachunków.

Zgodnie bowiem z kodeksem karnym skarbowym, karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie podlega podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie.

Tej samej karze podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Za nierzetelnie prowadzenie księgi podatnik podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych, natomiast kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, w szczególności podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, zwrot nadpłaty lub jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowej lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Jak wynika z powyższego, udział w karuzeli podatkowej może skutkować odpowiedzialnością karną za różnorakie czyny, podatnik prowadzący działalność w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów powinien więc być szczególnie ostrożny by nie wpaść w karuzelę podatkową.

Kancelaria adwokacka adwokat Jacek Sosnowski adwokaci i radcowie prawni specjalizuje się w pomocy prawnej w zakresie zarzutów o wyłudzenie podatku VAT lub też udział w karuzeli VAT.

Masz tego typu problem zapraszamy do kontaktu – pomagamy na terenie całego kraju

tel. (22) 2951294

tel kom: 604 905 856

e-mail: adwokat@adwokatjsosnowski.pl

Karuzela podatkowa – odpowiedzialność karna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *