Nowelizacja z lipca 2015 obejmująca prawo karne wprowadziła wiele zmian, poprzez uchylanie jednych i dodawanie kolejnych przepisów. Swym zasięgiem objęła również te instytucje, które w prawie funkcjonują od dawna i których pozycja zdawała się być ugruntowana, dlatego tym trudniej jest przyzwyczaić się do nowych uregulowań. W Kodeksie karnym wspomnianą nowelizacją wprowadzono sporo modyfikacji, a jedna z nich dotyczy łączenia kar i wydawania wyroków łącznych.

Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 85 Kodeksu karnego, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Karami tego samego rodzaju oraz innymi karami podlegającymi łączeniu, zgodnie z kolejnymi przepisami Kodeksu karnego, są: kary tego samego rodzaju, które podlegają stopniowaniu, a więc kara grzywny, ograniczenia wolności i kara pozbawienia wolności; kara ograniczenia wolności i kara pozbawienia wolności; kara 25 lat pozbawienia wolności z innymi karami; kara dożywotniego pozbawienia wolności z innymi karami oraz środki karne tego samego rodzaju, które są orzeczone na określony czas. Orzekając o wymiarze kary łącznej, sąd zobowiązany jest wziąć pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Wymierzając karę łączną sąd orzeka w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności. Karę pozbawienia wolności w takim przypadku wymierza się w miesiącach i latach. Jednakże, jeżeli suma orzeczonych kar pozbawienia wolności wynosi 25 lat albo więcej, a chociażby jedna z podlegających łączeniu kar wynosi nie mniej niż 10 lat, sąd może orzec karę łączną 25 lat pozbawienia wolności.

Wymierzając karę łączną grzywny, sąd określa na nowo wysokość stawki dziennej, biorąc pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe, istotne jednak jest, iż wysokość stawki dziennej nie może przekroczyć najwyższej ustalonej poprzednio, jeśli więc uprzednio najwyższą stawką dzienną zastosowaną wobec skazanego była kwota 100 zł, to po połączeniu kar, stawka dzienna nie może przekroczyć tej kwoty, nawet jeżeli dochody i warunki osobiste sprawcy pozwoliłyby na orzeczenie względem niego wyższej stawki dziennej.

Kancelaria adwokacka z Warszawy specjalizująca się w prowadzeniu spraw karnych http://www.sprawy-karne.warszawa.pl/kontakt/

W przypadku jednak, gdy chociażby jedna z podlegających łączeniu grzywien była wymierzona kwotowo, karę łączną grzywny wymierza się kwotowo. Natomiast w sytuacji, gdy chociażby jedna z podlegających łączeniu grzywien została orzeczona na podstawie przepisu przewidującego wyższą górną granicę ustawowego zagrożenia tą karą niż jej podstawowy wymiar, czyli 540 stawek dziennych, sąd wymierza karę łączną grzywny w granicach od najwyższej z kar tego rodzaju wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, w takim jednakże przypadku suma stawek dziennych grzywny nie może przekroczyć 4 500 lub najwyższej z kar grzywny, jeżeli przekracza ona 4 500 stawek dziennych.

Ponadto, wymierzając karę łączną ograniczenia wolności, sąd na nowo określi obowiązki skazanego podczas odbywania kary ograniczenia wolności lub wymiar potrącenia jego wynagrodzenia, a także może nałożyć na sprawcę obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego bądź wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, jak również może  orzec obowiązek przekazania świadczenia pieniężnego.

Natomiast w przypadku skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. Jeżeli jednak za zbiegające się przestępstwa wymierzono kary pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności i kara łączna pozbawienia wolności nie przekroczyłaby 6 miesięcy, a kara łączna ograniczenia wolności – 2 lat, sąd może orzec te kary łączne jednocześnie, jeżeli cele kary zostaną w ten sposób spełnione.

W przypadku, gdy  najsurowszą karą orzeczoną za jedno ze zbiegających się przestępstw jest kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności, orzeka się tę karę jako karę łączną. Wyjątek od powyższego zachodzi jednakże wtedy, gdy w zbiegu pozostają dwie lub więcej kar 25 lat pozbawienia wolności, gdyż w takiej sytuacji sąd może orzec jako karę łączną karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Wyrokiem łącznym objęte mogą być również kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem, zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu karnego w tym zakresie, w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia każdego z tych przestępstw nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające do osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Jednakże w  razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania sąd może w wyroku łącznym orzec karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Jakie kary podlegają połączeniu wyrokiem łącznym po nowelizacji z 2015r ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *