Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zwykle jest dla sprawcy przestępstwa bardziej dotkliwy niż kara podstawowa, nie dziwi więc fakt, że jeśli nie uda się uniknąć jego orzeczenia, to sprawca stara się, żeby trwał on jak najkrócej. W sytuacji, gdy sprawca spowodował wypadek będąc w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub gdy zbiegł z miejsca zdarzenia, orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów jest obligatoryjne i to na okres nie krótszy niż 3 lata, w niektórych z kolei przypadkach zakaz ten może zostać orzeczony nawet dożywotnio. Pamiętać jednakże należy, że nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów może zostać skrócony na rzecz zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

W pierwszej kolejności przybliżyć należy kiedy skrócenie bezwzględnego zakazu prowadzenia pojazdów jest w ogóle możliwe. Otóż zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie karnym wykonawczym, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru kary, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio przez okres co najmniej 10 lat.

Podstawową przesłanką warunkującą zmianę orzeczonego środka karnego jest więc czas jego wykonywania, niespełnienie tego warunku będzie z kolei powodować oddalenie wniosku złożonego w tym przedmiocie, bez badania czy zostały spełnione inne przesłanki. W sytuacji więc, gdy zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez określony ustawą czas, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, zatem owe skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie polega na zupełnym uchyleniu orzeczonego środka karnego, lecz na jego zmianie na środek mniej dotkliwy.

Po przychyleniu się przez sąd do wniosku, sprawca przestępstwa będzie bowiem mógł ponownie kierować pojazdami, jednak tylko takimi, które są wyposażone w blokadę alkoholową. Upływ wymaganego ustawą okresu nie jest jednakże jedyną okolicznością, która warunkuje zmianę orzeczonego środka karnego, sąd uwzględni bowiem wniosek tylko wtedy, gdy uzna, iż postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, innymi słowy należy przekonać sąd, że bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów osiągnął względem sprawcy zamierzony skutek i że jest obecnie dla niego zbyt dotkliwą karą.

Gdy powyższe przesłanki zostaną spełnione, osoba wobec której zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony, może ubiegać się o jego zmianę, w tym celu należy więc złożyć wniosek do sądu o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Wniosek ten trzeba oczywiście uzasadnić, należy więc w nim wskazać wszystkie te okoliczności, które uzasadniać będą zmianę orzeczonego środka karnego na mniej dotkliwy. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku będzie natomiast sąd I instancji, który orzekał w sprawie.

W sytuacji, gdy sąd przychyli się do złożonego wniosku i orzeczony środek karny zmieniony zostanie na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, wniosek ten zostanie przez sąd wysłany do właściwego wydziału komunikacji.

Sąd w przedmiocie wniosku wydaje postanowienie, jeśli więc jest ono korzystne dla wnioskodawcy, wówczas należy zgłosić się do wydziału komunikacji po odbiór prawa jazdy, jeżeli oczywiście zakaz prowadzenia pojazdów nie był orzeczony na dłużej niż rok. Natomiast w sytuacji, gdy zakaz ten był orzeczony na ponad rok, wówczas najpierw należy odebrać skierowanie na egzamin kontrolny, a następnie należy zdać kontrolny egzamin na prawo jazdy, by odzyskać uprawnienia i móc prowadzić pojazdy wyposażone w blokadę alkoholową.

Pamiętać ponadto należy, iż sąd może orzec o uchyleniu zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, zmiana wykonywania środka karnego może więc zostać przez sąd cofnięta.

Na postanowienie sądu w tym zakresie również można złożyć zażalenie. Sąd automatycznie również informuje wydział komunikacji o zmianie wykonywania środka karnego. Jeżeli skazany prowadził pojazd wykonując pracę zarobkową, o orzeczeniu sąd zawiadamia ponadto pracodawcę, u którego skazany jest zatrudniony.

Jak wygląda procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w trybie art. 182a k.k.w.?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *