Europejski nakaz aresztowania może zostać wydany względem osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, jak również wobec osoby skazanej prawomocnym wyrokiem, w sytuacji jednakże, gdy już doszło do skazania, osoba winna popełnienia przestępstwa, zwykle skupia się na tym, żeby nie trafić do więzienia, zamiast podjąć kroki by wstrzymać wykonanie wydanego względem niej europejskiego nakazu aresztowania, gdyż mało kto wie, że taka możliwość jest prawem przewidziana.

Wstrzymanie wykonania europejskiego nakazu aresztowania możliwe jest poprzez skorzystanie z instytucji odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, żeby jednakże odroczenie było możliwe muszą ziścić się przesłanki ustawowe dotyczące odroczenia. Zgodnie bowiem z treścią przepisów Kodeksu karnego wykonawczego, sąd odracza, do czasu ustania przeszkody, wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary.

Za ciężką chorobę uznaje się z kolei taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. W orzecznictwie sądowym wskazuje się z kolei, tak m.in. Sąd Apelacyjny w Krakowie w postanowieniu z dnia 10 lutego 2016 r., sygn. akt: II AKzw 1286/15, że dolegliwości zdrowotne, na które skazany powołuje się muszą być taką ciężką chorobą, która uniemożliwia wykonanie kary.

Znaczy to, że jej nieleczenie albo leczenie dostępne w warunkach zakładu karnego może zagrozić życiu skazanego lub spowodować poważne niebezpieczeństwo dla jego zdrowia w wypadku osadzenia go w zakładzie karnym. Odroczenie wykonania kary jest ponadto zawsze fakultatywne, co oznacza, że nawet spełnienie przesłanek do jej udzielenia nie musi oznaczać uwzględnienia wniosku w tej kwestii. Ciężar gatunkowy ujemnych skutków osadzenia w zakładzie karnym musi więc być tego rodzaju, że w żaden inny sposób niż przez odroczenie wykonania kary nie można im zaradzić.

Przeczytaj także:

Odwiesili mi stary wyrok za brak naprawienia szkody, a ja przebywam za granicą – co zrobić?

Sąd może ponadto odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka. Zgodnie natomiast z poglądem judykatury, okolicznością uzasadniająca odroczenie wykonania kary właśnie na tej podstawie może być kontynuowanie nauki.

W postanowieniu z dnia 13 października 2004 r., sygn. akt: II AKzw 837/04 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wskazał bowiem, że „Brak możliwości kontynuowania nauki może być uznany za „ciężki skutek” w myśl art. 151 § 1 KKW, tylko wówczas, gdy natychmiastowe wykonanie kary powoduje przerwanie edukacji, której koniec lub wyodrębniony jej fragment (klasa, semestr) jest nieodległy. Inaczej natomiast należy ocenić sytuację, w której skazany podejmuje dalszą naukę w trakcie toczącego się postępowania karnego, a termin zakończenia nauki znacznie przekracza okres, na jaki – stosownie do art. 151 § 3 KKW – możliwe jest odroczenie wykonania kary”.

Odroczenie wykonania kary nie będzie natomiast uzasadnione w przypadku groźby niemożności spłaty kredytu. Sąd Apelacyjny w Lublinie w postanowieniu z dnia 15 grudnia 2010 r., sygn. akt: II AKzw 845/10, wskazał bowiem, że „Izolacja skazanego w naturalny sposób powinna zmuszać członków jego rodziny do zwiększonego wysiłku tak organizacyjnego jak i finansowego i brak podejmowania takiego wysiłku, nie może prowadzić do udzielenia skazanemu przerwy w karze. Również ewentualna niemożność spłaty zobowiązań kredytowych spowodowana rozpoczęciem odbywania przez skazanego kary izolacyjnej nie stanowi wystarczającej podstawy do odroczenia wykonania tej kary. Jeżeli umowa kredytu została zawarta, kiedy toczyło się przeciwko skazanemu postępowanie karne, skazany decydując się na zaciągnięcie kredytu, powinien był liczyć się z możliwością orzeczenia wobec niego kary bezwzględnego pozbawienia wolności, której wykonanie uniemożliwi mu spłatę kredytu”.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może nastąpić tylko w przypadku, gdy zaistnieje którykolwiek ze wskazanych powyżej powodów, pamiętać jednakże należy, iż odroczenie z powodu bardzo negatywnych skutków dla skazanego i jego rodziny może nastąpić tylko na okres roku, natomiast odroczenie z powodu choroby jest praktycznie nieograniczone. W przypadku, gdy sąd udzieli odroczenia w wykonywaniu kary, wówczas uchyla się europejski nakaz aresztowania.

Jak wstrzymać wykonanie Europejskiego Nakazu Aresztowania?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *