Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest dla sprawcy przestępstwa posiadania narkotyków bardzo korzystnym rozwiązaniem, gdyż w takiej sytuacji osoba, która dopuściła się przestępstwa nie tylko nie zostanie skazana i sąd nie wymierzy wobec niej kary, a więc w świetle prawa nadal będzie ona osobą niekaraną, lecz również dlatego, że po sześciu miesiącach po odbyciu okresu próby, który wynosi od roku do trzech lat, informacja o warunkowym umorzeniu postępowania ulega zatarciu.

Z uwagi jednakże, iż jest to szczególna instytucja, którą sąd może wyjątkowo zastosować, uzyskanie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne wymaga od sprawcy przestępstwa podjęcia odpowiednich działań.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu karnego w zakresie warunkowego umorzenia postępowania, sąd może postępowanie warunkowo umorzyć, tylko wówczas, gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego.

Kierując zatem do sądu bądź do prokuratora wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, przede wszystkim należy skupić się na wykazaniu, iż wszystkie wskazane powyżej przesłanki ustawowe warunkujące możliwość jego zastosowania, sprawca przestępstwa spełnia. Starając się więc o warunkowe umorzenie postępowania, sprawca z całą pewnością nie powinien zaprzeczać, iż przestępstwa posiadania narkotyków w ogóle się dopuścił, gdyż podstawą warunkowego umorzenia jest fakt, że okoliczności popełnienia przestępstwa nie mogą budzić wątpliwości, zatem prezentowanie stanowiska odmiennego i utrzymywanie swojej niewinności stoją w sprzeczności z instytucją warunkowego umorzenia postępowania.

Następnie należy podkreślić, iż wina oraz społeczna szkodliwość popełnionego czynu nie są znaczne, w tym miejscu wskazać więc należy na wszystkie okoliczności łagodzące popełnione przestępstwo, a więc np. że ilość znalezionego przy sprawcy narkotyku nie była znaczna, że był to tzw. narkotyk miękki, a nie twardy, bądź, że narkotyk ten przeznaczony był na własny użytek sprawcy. W dalszej zaś kolejności sprawca przestępstwa musi przedstawić swoją osobę w jak najkorzystniejszym świetle, aby przekonać sąd do tego, że zasługuje na względniejsze potraktowanie i wydanie względem niego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, istotne zatem jest, aby sprawca wskazał, iż przed popełnieniem przestępstwa prowadził nienaganny styl życia, zaś po popełnieniu przestępstwa podjął kroki, które jego przestępcze zachowanie będą minimalizować.

Okolicznościami zdecydowanie przemawiającymi na korzyść sprawcy przestępstwa posiadania narkotyków będzie więc stałe zatrudnienie i rodzina na utrzymaniu, kontynuowanie nauki, chęć dalszego rozwój osobistego, prowadzenie działalności społecznej. W kontekście powyższych argumentów dobrze jest wskazać, iż popełnione przestępstwo posiadania narkotyków miało charakter incydentalny, jednorazowego wybryku, który spowodowany był np. lekkomyślnością podyktowaną młodym wiekiem, bądź nie do końca przemyślanym impulsem.

Po popełnieniu przestępstwa na korzyść sprawcy będą również przemawiać działania podjęte w celu minimalizacji szkody, a więc np. przekazanie kwoty pieniężnej instytucji zajmującej się walką z narkomanią, bądź zapisanie się i uczęszczanie przez sprawcę na zajęcia dla osób mających problem z narkotykami. Bardzo istotne również jest, aby sprawca we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania wyraził żal i skruchę za popełniony czyn oraz żeby wskazał, że zdaje sobie sprawę ze swojego nagannego postępowania, które dodatkowo stanowi dla niego źródło wstydu w oczach rodziny, współpracowników.

Na zakończenie wniosku dobrze jest również wskazać jakie negatywne dla sprawcy konsekwencje będzie mieć wydanie przez sąd wyroku skazującego. W tym miejscu podkreślić więc można np. że wyrok skazujący pozbawi sprawcę pracy, gdyż na zajmowanym przez niego stanowisku wymaga się niekaralność za przestępstwo umyślne, co z kolei doprowadzi do problemów finansowych jego rodziny, gdyż jest on jedyną osobą, która rodzinę utrzymuje. Można również zasygnalizować, iż skazanie zniweczy plany sprawcy co do dalszej edukacji. Wszelkie wskazane we wniosku argumenty należy oczywiście poprzeć odpowiednimi dowodami, którymi głównie będą dokumenty, jeśli jednak nie wszystko da się nimi potwierdzić, wówczas rozważyć należy wezwanie odpowiednich świadków.

Jak uzyskać warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *