Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności jest jedną z instytucji funkcjonujących na gruncie prawa karnego, która polega na wstrzymaniu wykonania orzeczonego wobec skazanego wyroku na określony czas i poddanie sprawcy próbie, której przebieg decyduje o tym czy kara ta ostatecznie zostanie wykonana. W trakcie warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności, żeby kara ta nie została „odwieszona”, a więc żeby sąd nie zarządził jej wykonania, osoba z wyrokiem w zawieszeniu musi ściśle przestrzegać porządku prawnego przez cały okres próby, co niestety nie zawsze się udaje.

Sąd w sprawie wykonania kary, która uprzednio została zawieszona, wydaje zarządzenie, gdy ziszczą się ku temu przesłanki ustawowe, a więc tylko wtedy, gdy zajdzie jedna z okoliczności wskazanych w ustawie, która nakazuje wykonanie takiej kary. W większości jednak przypadków, co oczywiście nie jest dobrą informację dla osoby wobec której kara została warunkowo zawieszona, wydanie zarządzenia wykonania kary jest obligatoryjne, sąd więc w takim przypadku nie ma innej możliwości jak tylko stwierdzić, iż orzeczona uprzednio kara musi zostać wykonana.

Obowiązkowe zarządzenie wykonania kary wobec skazanego następuje więc, gdy skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, a także wówczas, gdy skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą. We wskazanych powyżej dwóch przypadkach nie ma dyskusji z sądem, kara uprzednio orzeczona i zawieszona musi zostać wówczas wykonana i nie pomogą tutaj żadne pisma czy wnioski, gdyż sąd po prostu nie ma prawnych możliwości, aby wydać inne zarządzenie.

Na polemikę z sądem można sobie natomiast pozwolić, gdy w okresie próby sprawca rażąco narusza porządek prawny, gdyż wówczas sąd może, a nie musi zarządzić wykonanie kary. Przepisy Kodeksu karnego wprost bowiem stanowią, iż sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż podobne przestępstwo umyślne, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku.

We wskazanych przypadkach wydanie zarządzenia o wykonaniu kary będzie więc zależeć od uznania sądu, a zatem istnieje możliwość przekonania sądu, że wydanie zarządzenia o wykonaniu kary wcale nie jest konieczne. W takim więc przypadku, gdy z sądu przyjdzie zawiadomienie o terminie posiedzenia w przedmiocie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pobawienia wolności, dobrze jest przygotować się do takiego posiedzenia, a nawet przed jego terminem złożyć w sądzie wniosek o odstąpienie od zarządzenia wykonania kary, w którym wskazane zostaną argumenty przemawiające właśnie za takim rozstrzygnięciem.

We wskazanym wniosku należy więc jak najlepiej się zaprezentować, aby przekonać sąd do siebie, można więc wskazać, iż skazany ma np. stałą pracę, rodzinę na utrzymaniu, uczy się jeszcze bądź choruje, zatem zarządzenie wobec niego wykonania kary pozbawienia wolności będzie mieć bardzo dotkliwe i negatywne konsekwencje. Wskazać ponadto należy, iż wydarzenie, które spowodowało groźbę odwieszenia kary było jedynie incydentem, a skazany prowadzi nienaganny tryb życia oraz wypełnił inne zobowiązania sądu, jak np. uiścił zasądzoną grzywnę. Zarządzenie wykonania kary przez sąd, które co do zasady jest fakultatywne, może jednak zmienić się w obligatoryjny nakaz, jeżeli skazany rażąco narusza porządek prawny po udzieleniu mu przez sądowego kuratora zawodowego pisemnego upomnienia, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.

Sąd może ponadto zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo. W przypadku jednakże, gdy sąd zarządza wykonanie kary, które nie jest obligatoryjne, może, uwzględniając dotychczasowy przebieg próby, a w szczególności wykonanie nałożonych obowiązków, skrócić orzeczoną karę, nie więcej jednak niż o połowę. Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Groźba odwieszenia wyroku – co robić?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *