Ubieganie się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne tymczasowe aresztowanie zdaje się być w ostatnim czasie coraz bardziej popularne, co stanowi wyraz większej świadomości prawnej społeczeństwa oraz głośnych medialnie procesów o podobnym przedmiocie. Wystąpienie z wnioskiem o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia oraz uzyskanie dochodzonego świadczenia, wymaga jednakże od oskarżonego posiadania pewnej wiedzy, gdyż uwzględniony może zostać tylko taki wniosek, który został złożony w przewidzianym prawem terminie oraz po zaistnieniu odpowiednich przesłanek, którymi w przypadku wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwe niezasadne tymczasowe aresztowanie jest wydanie przez sąd wyroku uniewinniającego bądź postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania względem oskarżonego. Istotną kwestią w przypadku dochodzenia wskazanych powyżej roszczeń, która niestety bardzo często jest traktowana nieco po macoszemu, jest również właściwe określenie podmiotu do którego taki wniosek należy skierować.

Zgodnie z obowiązującymi od lipca 2015 r. przepisami Kodeksu postępowania karnego, żądanie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia należy złożyć w sądzie okręgowym, w którego okręgu wydano orzeczenie w pierwszej instancji. Jeśli natomiast o odszkodowanie i zadośćuczynienie ubiega się osoba niewątpliwie niesłusznie zatrzymana w związku z postępowaniem karnym, wówczas wniosek należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce, w którym nastąpiło zwolnienie zatrzymanego.

Ustalenie właściwego sądu okręgowego w dobie internetu nie jest z reguły trudne, gdyż odpowiednie informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a także dzwoniąc do biura obsługi interesantów lub sekretariatu Prokuratury, która prowadziła postępowanie karne w danej sprawie. Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie złożyć można osobiście, poprzez dziennik podawczy danego sądu okręgowego, bądź wysłać pocztą. W przypadku składnia wniosku bezpośrednio w sądzie dobrze jest mieć wówczas również drugi egzemplarz dla siebie na którym przyjmujący wniosek potwierdzi jego złożenie, gdyż takie potwierdzenie może okazać się bardzo przydatne jeśli roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie ma się wkrótce przedawnić.

W przedmiocie odszkodowania i zadośćuczynienia sąd okręgowy orzeka wyrokiem, po przeprowadzeniu rozprawy. Sprawy tego rodzaju sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego i dwóch ławników, skład sądu jest więc trzyosobowy. O terminie rozprawy sąd zobowiązany jest zawiadomić również organ uprawniony do reprezentowania Skarbu Państwa oraz prokuratora, przesyłając odpis wniosku. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym przepisy wprost przewidywały, iż sprawy o odszkodowanie powinny być rozpoznawane w pierwszej kolejności, obecnie jednakże brak jest takiego uregulowania, co niestety może negatywnie wpłynąć na szybkość rozpoznawania tego typu spraw.

Aktualność natomiast zachowały przepisy stanowiące, iż postępowanie w zakresie odszkodowania i zadośćuczynienia jest wolne od kosztów sądowych, składając więc wniosek o wypłatę takiego świadczenia nie należy martwić się o uiszczenie opłaty sądowej. Zmianą jednakże jest, iż w razie uwzględnienia roszczeń wnioskodawcy choćby w części, osobie takiej przysługuje od Skarbu Państwa zwrot uzasadnionych wydatków, w tym z tytułu ustanowienia jednego pełnomocnika, a więc nawet w przypadku połowicznej wygranej, czyli np. uzyskania 1/2 dochodzonego odszkodowania i zadośćuczynienia, osoba występująca z takim roszczeniem może dodatkowo ubiegać się o zwrot poniesionych wydatków, również tych obejmujących wynagrodzenie ustanowionego w sprawie pełnomocnika.

Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne tymczasowe aresztowanie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *