Dopuszczając się przestępstwa sprawca musi się liczyć, że za popełniony czyn spotka go kara, która będzie adekwatna do zarzucanego mu czynu. Przepisy Kodeksu karnego, określające wymiar kary za dane przestępstwo, zazwyczaj jednakże przewidują kilka rodzajów kar za konkretne przestępstwo, a ponadto wskazując na jaki okres dana kara może zostać orzeczona posługują się widełkami czasowymi „od-do” lub „powyżej”, co umożliwia sądowi dostosowanie kary do okoliczności konkretnej sprawy i do osoby sprawcy.

Sprawca przestępstwa zawsze zostaje ukarany w wyroku wydanym przez sąd, jednakże prawu postępowania karnego znana jest również instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej, która co prawda może znacznie skrócić postępowanie karne wobec sprawcy, lecz nie jest równoznaczna z tym, że sprawca w ten sposób uzyska korzystniejszy wyrok skazujący.

Z dobrowolnego poddania się karze, czyli skazania bez przeprowadzenia rozprawy, skorzystać może sprawca przestępstwa, który spełnia przesłanki wskazane w ustawie. Dobrowolnemu poddaniu się karze może bowiem poddać się tylko oskarżony, który przyznaje się do winy oraz jeśli jego wyjaśnienia i okoliczności popełnienia przestępstwa oraz wina nie budzą wątpliwości, a także prezentowana przez oskarżonego postawa wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte poprzez karę uzgodnioną z prokuratorem. W takim więc przypadku prokurator, zamiast z aktem oskarżenia, występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu czyn. Uzgodnienie może obejmować także wydanie określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu.

W praktyce uzgodnienie kar z prokuratorem odbywa się zwykle w trakcie rozmowy telefonicznej z przesłuchującym sprawcę funkcjonariuszem policji, który następnie propozycję prokuratora przedstawia sprawcy. Czasem natomiast zdarza się, że sprawca osobiście rozmawia z prokuratorem na temat ewentualnej kary. Wskazana praktyka, mimo iż znacznie przyspiesza postępowanie i podjęcie działań w sprawie, zdecydowanie nie jest dobrym rozwiązaniem dla sprawcy przestępstwa, gdyż decyzja o tym czy oskarżony przyjmuje propozycję prokuratora co do kary musi zapaść zazwyczaj natychmiast, bez możliwości skonsultowania się z adwokatem w tej kwestii, niejako pod presją.

Sprawdź już teraz nasz nowy blog gdzie szczegółowo opisujemy tematykę związaną ze sprawami karnymi za jazdę po alkoholu oraz po środkach odurzających 

http://www.sprawy-karne-warszawa.pl

Doświadczenie pokazuje również, że w większości przypadków kara zaproponowana przez prokuratora jest wyższa i bardziej dotkliwa dla sprawcy, niż kary orzekane przez sąd po przeprowadzeniu postępowania, może więc okazać się, że jedyne co oskarżony zyska to szybsze, lecz wcale nie korzystniejsze, uzyskanie wyroku skazującego. Ponadto, prokurator zwykle domaga się, aby oskarżony pokrył koszty postępowania, które wówczas stanowią dodatkowy element kary, w sądzie jednakże można ubiegać się o zwolnienie z uiszczenia tych kosztów, jeśli tylko sytuacja materialna sprawcy nie pozwala na ich poniesienie.

Zobacz także:

Jak się bronić w przypadku zatrzymania przez policję za prowadzenie po pijanemu?

Przed pójściem na przesłuchanie, gdzie może paść propozycja dobrowolnego poddania się karze, warto więc zorientować się jaka kara grozi za zarzucane przestępstwo, aby szybko móc ocenić czy kara zaproponowana przez prokuratora nie jest zbyt dotkliwa i czy warto się na nią zgodzić. Można również w tym zakresie zasięgnąć porady u adwokata, który wyjaśni jakiej kary należy się spodziewać w danych okolicznościach, jak również pomoże sprawcy przestępstwa stworzyć własną propozycję kary jakiej może się poddać w ramach dobrowolnego poddania się karze, na którą być może prokurator się zgodzi.

Jeśli jednak w trakcie przesłuchania sprawca przestępstwa pod wypływem chwili i emocji zgodził się na karę zaproponowaną przez prokuratora, a następnie dojdzie do przekonania, że owa kara jest jednak zbyt dotkliwa to jeszcze nic straconego, gdyż zgodę wyrażoną w trakcie przesłuchania na policji oskarżony może cofnąć, gdy sprawa trafi do sądu.

Pamiętać bowiem należy, że kara ustalona z prokuratorem musi następnie zostać „zatwierdzona” przez sąd poprzez wydanie wyroku skazującego. Cofnięcie zgody na dobrowolne poddanie się karze jest jednym z uprawnień sprawcy przestępstwa, dlatego w żadnym wypadku nie może pogorszyć jego pozycji procesowej, w szczególności, gdy cofnięcie zgody zmierza jedynie do wynegocjowania przez oskarżonego kary łagodniejszej lub względniejszego środka karnego.

Czy w sprawie o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu warto skorzystać z propozycji prokuratora skazania bez rozprawy w trybie art. 335 kpk?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *