Jak powszechnie wiadomo, posiadanie narkotyków stanowi przestępstwo, za które grozi kara bezwzględnego pozbawienia wolności do lat 3. Ustawodawca wskazaną odpowiedzialność jednakże modyfikuje, w zależności od tego jaką ilością narkotyków sprawca przestępstwa dysponował w momencie jego ujęcia, i tak, w przypadku, gdy przedmiotem czynu była znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10, jeśli jednak przestępstwo stanowiło wypadek mniejszej wagi, a więc, ilość posiadanych narkotyków nie była wielka, wówczas ustawa przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków nie została jednakże uregulowana, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać, w przepisach Kodeksu karnego, lecz w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, nie oznacza to jednakże wyłączenia stosowania przepisów Kodeksu karnego w pozostałym zakresie, a więc np. tych stanowiących o jurysdykcji krajowej w sprawach karnych.

Aby ustalić czy dana osoba będzie ponosiła odpowiedzialność karną na podstawie Kodeksu karnego i przed polskim sądem, zasadnicze znaczenie ma to gdzie i kiedy czyn przestępny został popełniony. Zgodnie bowiem z regulacjami zawartymi w Kodeksie karnym, odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnił czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Z kolei czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany.

Ustawę karną polską stosuje się zaś do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej. Z powyższego zatem wynika, iż o ponoszeniu odpowiedzialności karnej na terenie naszego kraju nie przesądza narodowość sprawcy przestępstwa, lecz to, że popełnił on czyn, który jest zabroniony przez obowiązujące w Polsce prawo oraz fakt, że do przestępstwa doszło na terenie Polski.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż terytorium Rzeczypospolitej to nie tylko obszar objęty granicami państwowymi, oddzielającymi Polskę od innych państw i morza pełnego, lecz także wody wewnętrzne i pas morskich wód terytorialnych oraz przestrzeń powietrzna nad obszarem Polski, aż do granicy z przestrzenią kosmiczną- ok. 90 km, czyli do najniższych orbit sztucznych satelitów, i wnętrze ziemi pod tym obszarem. Do terytorium państwa zaliczane jest też ponadto tzw. morze terytorialne, czyli obszar wód morskich o szerokości 12 mil morskich liczonych od linii najniższego stanu wody wzdłuż wybrzeża.

Cudzoziemiec, to z kolei każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na swą narodowość czy przynależność do grupy etnicznej. Nie jest cudzoziemcem więc obywatel polski, który nabył obywatelstwo państwa obcego, lecz nie utracił obywatelstwa polskiego. Mając na uwadze powyższe uwagi dotyczące zasad ponoszenia odpowiedzialności karnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zauważyć należy, iż cudzoziemiec, który dopuścił się przestępstwa na terenie Polski, np. został zatrzymany za posiadanie narkotyków, będzie w takim przypadku podlegać prawu polskiemu.

Oznacza to, że postępowanie karne w takich przypadkach prowadzą polskie organy ścigania, wyrok wydaje polski sąd, a procedury postępowania regulowane są przez przepisy Kodeksu postępowania karnego, bądź przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, jeżeli zostało popełnione wykroczenie, a nie przestępstwo. Zasada terytorialności rozciąga ponadto odpowiedzialność według prawa polskiego także na czyny popełnione na polskim statku wodnym lub powietrznym poza granicami kraju. Polskiej jurysdykcji podlega więc także cudzoziemiec, który na takim statku popełnił zbrodnię, występek lub wykroczenie, niezależnie od tego, czy pokrzywdzonym jest obywatel polski czy także inny cudzoziemiec.

Odpowiedzialność cudzoziemców według zasad polskiego ustawodawstwa może zbiegać się z podobnymi działaniami ich ojczystych organów ścigania, bardzo często bowiem zdarza się, że określony czyn zabroniony jest przez prawo również w innych krajach, nie tylko w Polsce. Spory kompetencyjne w tym zakresie rozstrzygane są zwykle przez postanowienia odpowiedniej umowy międzypaństwowej. Fakt poniesienia odpowiedzialności przed obcym sądem nie przekreśla jednakże możliwości ukarania sprawcy, także cudzoziemca, przez sąd polski. Reguła ta nie ma jednak zastosowania w relacjach z państwami będącymi członkami Unii Europejskiej, tu bowiem obowiązuje powaga rzeczy osądzonej, co oznacza zakaz procedowania po raz kolejny w tej samej sprawie.

Czy obcokrajowiec będzie odpowiadał przed polskim sądem za posiadanie narkotyków?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *