Zalety i wady dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

Popełnienie przez daną osobę przestępstwa nie zawsze oznacza, iż jej ukaranie nastąpi po długim i stresującym procesie sądowym, gdyż przepisy Kodeksu postępowania karnego przewidują możliwość tzw. samoukarania się sprawcy przestępstwa, a więc dobrowolnego poddania się przez niego karze.

Posiadanie narkotyków – czy można uniknąć kary?

Posiadanie narkotyków, czyli środków odurzających lub substancji psychotropowych, jest zagrożone na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, karą pozbawienia wolności do lat 3. Ustawodawca wskazaną odpowiedzialność karną miarkuje jednakże, uzależniając wymiar kary od ilości posiadanych przez sprawcę substancji niedozwolonych, zgodnie bowiem

Ściganie z oskarżenia publicznego, a ściganie z oskarżenia prywatnego – czym się różni?

Generalną zasadą funkcjonującą na gruncie aktualnych przepisów jest, że ściganiem przestępstw zajmuje się policja lub prokurator, obowiązuje więc reguła ścigania przestępstw z oskarżenia publicznego, w tzw. trybie publicznoskargowym. Od powyższej zasady ustawodawca przewidział jednakże wyjątek stanowiąc, że ściganie

Czy w sprawie o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu warto skorzystać z propozycji prokuratora skazania bez rozprawy w trybie art. 335 kpk?

Dopuszczając się przestępstwa sprawca musi się liczyć, że za popełniony czyn spotka go kara, która będzie adekwatna do zarzucanego mu czynu. Przepisy Kodeksu karnego, określające wymiar kary za dane przestępstwo, zazwyczaj jednakże przewidują kilka rodzajów kar za konkretne przestępstwo, a

Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne tymczasowe aresztowanie?

Ubieganie się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne tymczasowe aresztowanie zdaje się być w ostatnim czasie coraz bardziej popularne, co stanowi wyraz większej świadomości prawnej społeczeństwa oraz głośnych medialnie procesów o podobnym przedmiocie.

Dobrowolne poddanie się karze- na czym polega i kiedy warto z tego skorzystać?

Instytucja dobrowolnego poddania się karze funkcjonuje od bardzo dawna i na stałe wpisała się w procedurę karną, choć przepisy ją regulujące już kilkukrotnie były nowelizowane. Dobrowolne poddanie się karze polega na wydaniu względem oskarżonego wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego

Jak uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

Tymczasowe aresztowanie jest bez wątpienia najbardziej uciążliwym środkiem zapobiegawczym jaki może zostać zastosowany wobec podejrzanego/ oskarżonego. Z tego powodu ustawodawca określił maksymalny czas jego stosowania, który co do zasady w postępowaniu przygotowawczym nie powinien trwać dłużej niż 3 miesiące, istnieje