Odmowa wszczęcia postępowania oraz umorzenie postępowania – jakie prawa ma pokrzywdzony?

Zanim sprawca przestępstwa zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej najpierw organy ścigania muszą przeprowadzić czynności wyjaśniające i postępowanie przygotowawcze, które pozwolą na zgromadzenie odpowiednich dowodów, aby postawić przestępcę w stan oskarżenia. Nierzadko jednakże zdarza się, że po przeprowadzeniu początkowych czynności, organ