Zalety i wady dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

Popełnienie przez daną osobę przestępstwa nie zawsze oznacza, iż jej ukaranie nastąpi po długim i stresującym procesie sądowym, gdyż przepisy Kodeksu postępowania karnego przewidują możliwość tzw. samoukarania się sprawcy przestępstwa, a więc dobrowolnego poddania się przez niego karze.