Jak wygląda przesłuchanie na policji kierowcy podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Jak się bronić?

Każdy kierowca który został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu musi liczyć się z tym, że niedługo po takim zdarzeniu zostanie wezwany na komisariat policji celem przesłuchania, warto więc przygotować się na takie spotkanie, szczególnie, gdy policję odwiedza się pierwszy

Zalety i wady dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

Popełnienie przez daną osobę przestępstwa nie zawsze oznacza, iż jej ukaranie nastąpi po długim i stresującym procesie sądowym, gdyż przepisy Kodeksu postępowania karnego przewidują możliwość tzw. samoukarania się sprawcy przestępstwa, a więc dobrowolnego poddania się przez niego karze.

Posiadanie narkotyków – czy można uniknąć kary?

Posiadanie narkotyków, czyli środków odurzających lub substancji psychotropowych, jest zagrożone na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, karą pozbawienia wolności do lat 3. Ustawodawca wskazaną odpowiedzialność karną miarkuje jednakże, uzależniając wymiar kary od ilości posiadanych przez sprawcę substancji niedozwolonych, zgodnie bowiem

Wyłudzenie zwrotu nadwyżki VAT-u naliczonego nad VAT-em należnym – jaka kara za to grozi?

Katalog przestępstw podatkowych jest obszerny, jednakże jednym z najczęściej popełnianych, które jednocześnie przynosi największą szkodę Skarbowi Państwa, jest przestępstwo wyłudzania VAT-u. Wyłudzanie VAT- u zwykle odbywa się poprzez bezprawne uzyskanie przez przedsiębiorcę zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT

Czy wyniki badania trzeźwości alkomatem podręcznym przez policję są wiarygodnym dowodem w sprawie karnej?

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest przestępstwem bardzo surowo karanym, gdyż przeważnie wiąże się z orzeczeniem wobec osoby, która się takiego przestępstwa dopuściła, zakazu prowadzenia pojazdów nawet na kilka lat. Rutynowe kontrole drogowe ujawniają najwięcej nietrzeźwych kierowców, warto jednak wiedzieć,

Ściganie z oskarżenia publicznego, a ściganie z oskarżenia prywatnego – czym się różni?

Generalną zasadą funkcjonującą na gruncie aktualnych przepisów jest, że ściganiem przestępstw zajmuje się policja lub prokurator, obowiązuje więc reguła ścigania przestępstw z oskarżenia publicznego, w tzw. trybie publicznoskargowym. Od powyższej zasady ustawodawca przewidział jednakże wyjątek stanowiąc, że ściganie

Czy w sprawie o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu warto skorzystać z propozycji prokuratora skazania bez rozprawy w trybie art. 335 kpk?

Dopuszczając się przestępstwa sprawca musi się liczyć, że za popełniony czyn spotka go kara, która będzie adekwatna do zarzucanego mu czynu. Przepisy Kodeksu karnego, określające wymiar kary za dane przestępstwo, zazwyczaj jednakże przewidują kilka rodzajów kar za konkretne przestępstwo, a