Czy w sprawie o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu warto skorzystać z propozycji prokuratora skazania bez rozprawy w trybie art. 335 kpk?

Dopuszczając się przestępstwa sprawca musi się liczyć, że za popełniony czyn spotka go kara, która będzie adekwatna do zarzucanego mu czynu. Przepisy Kodeksu karnego, określające wymiar kary za dane przestępstwo, zazwyczaj jednakże przewidują kilka rodzajów kar za konkretne przestępstwo, a

Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne tymczasowe aresztowanie?

Ubieganie się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne tymczasowe aresztowanie zdaje się być w ostatnim czasie coraz bardziej popularne, co stanowi wyraz większej świadomości prawnej społeczeństwa oraz głośnych medialnie procesów o podobnym przedmiocie.

Dobrowolne poddanie się karze- na czym polega i kiedy warto z tego skorzystać?

Instytucja dobrowolnego poddania się karze funkcjonuje od bardzo dawna i na stałe wpisała się w procedurę karną, choć przepisy ją regulujące już kilkukrotnie były nowelizowane. Dobrowolne poddanie się karze polega na wydaniu względem oskarżonego wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego

Jak uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

Tymczasowe aresztowanie jest bez wątpienia najbardziej uciążliwym środkiem zapobiegawczym jaki może zostać zastosowany wobec podejrzanego/ oskarżonego. Z tego powodu ustawodawca określił maksymalny czas jego stosowania, który co do zasady w postępowaniu przygotowawczym nie powinien trwać dłużej niż 3 miesiące, istnieje

Jakie kary podlegają połączeniu wyrokiem łącznym po nowelizacji z 2015r ?

Nowelizacja z lipca 2015 obejmująca prawo karne wprowadziła wiele zmian, poprzez uchylanie jednych i dodawanie kolejnych przepisów. Swym zasięgiem objęła również te instytucje, które w prawie funkcjonują od dawna i których pozycja zdawała się być ugruntowana, dlatego tym trudniej jest przyzwyczaić

Jak doprowadzić do szybkiego i sprawnego zakończenia śledztwa lub dochodzenia?

Będąc pokrzywdzonym przestępstwem zazwyczaj oczekujemy, że organy ścigania w krótkim czasie i bez wielu formalności, wniosą do sądu akt oskarżenia, przez co sprawca przestępstwa zostanie szybko ukarany. Realia prowadzenia postępowań przygotowawczych nie zawsze jednakże przedstawiają się tak optymistycznie i nie

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa

Bardzo często zdarza się, że organy prowadzące karne postępowanie przygotowawcze, a więc śledztwo lub dochodzenie, nie podzielają stanowiska pokrzywdzonego lub innej osoby zainteresowanej ukaraniem sprawcy co do faktu popełnienia przestępstwa, czego skutkiem jest odmowa wszczęcia lub umorzenie dochodzenia lub śledztwa